1961 M. LIEP.-RUGP. MĖN. (JULY-AUG.) VOL. XII. NO. 7

T U R I N Y S

Idealų besiekiant— D. Augienė 195

Juokas ir pajuoka— A. Grauslys 198

Žemės saujelė— V. Frankienė 202

Jautrumo laikotarpiai— D. Petrutytė 207

Gimtoji kalba pamaldose— A. Tamošaitis, S. J. 213

Skaitytojų nuomonės— J. Vaišnys, S. J. 217

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 222

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Smalsus mažojo žvilgsnis ir geležinė didžiųjų užtvara

V. Maželio nuotr.

GRAIKŲ IŠMINČIUS SOKRATAS YRA PASAKĘS,

KAD NIEKAS NESIEKIA TAURESNIO TIKSLO UŽ TĄ,

KURIS RŪPINASI IŠAUKLĖTI SAVO AR KITŲ VAIKUS.

NORS NEGALIMA NEIGTI KAI KURIŲ VAIKO ĮGIMTŲ SAVYBIŲ,

BET VIS DĖLTO, KAS IŠ VAIKO IŠAUGS IR KOKS JIS BUS,

DAUGIAUSIA PRIKLAUSO NUO AUKLĖJIMO IR APLINKOS.

VAIKAS— NE GYVULIUKAS, JIS AUKLĖJAMAS NE BAUSMĖMIS.

RYKŠTĖ AR DIRŽAS VAIKO AUKLĖJIME YRA TAS PAT,

KAS VIDURAMŽIO INKVIZITORIŲ LAUŽAI RELIGIJOS GYVENIME.

NE INKVIZITORIŲ LAUŽAI RELIGIJĄ APGYNĖ IR IŠUGDĖ,

NE RYKŠTĖ AR DIRŽAS IŠAUKLĖS VAIKĄ DORU ŽMOGUMI.

KAI KURIUOS ANT LAUŽŲ SUDEGINTUS TARIAMUS ERETIKUS

DABAR NORIMA PASKELBTI ŠVENTAISIAIS KANKINIAIS,

DRAUGE PASMERKIANT JŲ FANATIŠKUS ŽUDIKUS.

TAIP PAT IR RYKŠTĖ TURĖTŲ BŪTI ATKREIPTA Į TUOS,

KURIE VAIKĄ NORI  JA AUKLĖTI, NES JOS REIKALAS KALBA

NE APIE VAIKO, BET APIE  JO AUKLĖTOJŲ KLAIDAS.