KONCERTAS

“Laiškų Lietuviams” 1966 m. metiniame parengime kovo 12 d., šeštadienį, Jaunimo Centre, rečitalį išpildys Čikagoje dar niekada nekoncertavęs lyrinis tenoras Antanas Pavasaris, kuris, neseniai atvykęs iš Pietų Amerikos, šiuo metu gyvena Los Angele«. Solistas, 1946-1943 m. lankęs Valstybinę Muzikos Aukštąją Mokyklą Stuttgarte, persikėlęs į Venecuelą, 1953 m. baigė Caraco muzikos konservatoriją (Escuela Superior de Musica). Dainavo Caracas Miesto Operoje, atlikdamas tenoro roles “Figaro vestuvėse”, “Rigolleto”, “Traviata”, “Aida”, “Carmen” ir kitose operose. Įvairiose radijo ir televizijos programose yra laimėjęs pirmąsias vietas. Nuo 1962 m. persikėlė Į Los Angeles.

KONKURSAS APIE JAUNIMĄ

Didžiai vertindami paskelbtuosius Jaunimo Metus, “Laiškai Lietuviams” jungiasi į talką juos prasmingai paminėti. Tuo tikslu žurnalo redakcija skelbia rašinio konkursą tema “Jaunimo gyvoji atsakomybė dabarty” (atsakomybė apibūdinama gyvąja, kad jos aptarimu išryškėtų jos pagrindas ir praktika: 1) jos pagrindas, ją išvystant iš pačios jauno žmogaus būties bei jo bendravimo su kitais šeimoj, draugų rately, tautoj, išeivijoj, žmonijoj ir krikščioniškoj bendruomenėj; ir 2) jos praktika, ją svarstant konkrečiose gyvenimo situacijose).

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųstas kartu su atskirame vokelyje idėta tikrąja autoriaus pavarde bei adresu “Laiškų Lietuviams” redakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, Ill. 60636, U.S.A. Konkurso terminas —- 1966 m. vasario 1 d. (pašto antspaudo data). Atsiųsti rašiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali būti jame spausdinami. Skiriamos trys premijos: I — 70 dol., II — 40 dol. ir III — 30 dol.

Ta pačia tema skelbiamas rašinio konkursas ir jaunimui, ne vyresniam kaip 20 metų amžiaus (rašiniai turi būti pažymėti “jaunimo konkursui”). Skiriamos dvi premijos: I — 30 dol. ir II — 20 dol.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems “L. L.” leidimą remiantiems. 25 dol. aukojo kun. J. Daknys (Chehalis). 7 dol. aukojo J. Bulotienė, A. Blaski (Čikaga); S. Vidmantas (Melrose Pk.); 6 dol. J. Balušis (Čikaga); 5 dol. S. Vilūnas, D. Liepas, V. Ausevičius (Čikaga); J. Kijąuskas (Euclid); A. O. Jurskis (Philadelphia); 4 dol. R. Mozoliauskäs, E. Jankauskienė, J. Grigaitis, A. Pežinis; B. Malinauskas, O. Babušienė (Čikaga); A. Lauraitis (Cicero), V. Norvilas (Monroe); 3 dol. P. Odinas, E. Geštautas, S. Giedrimas (Čikaga); A. Margelevičienė, V. Knyvaitė (Toronto); 2 dol. P. Marcinkus, P. E. Aglinskas, S. B. Matutis, H. Bagdonas, P. Balčiūnas, K. Vaičaitis, M. Sodonis, S. Prieglauskienė, A. Grigonis, J. Gribūnas, Matienė, M. Eidrigevičienė, B. Martinaitienė, V. Kupcikevičius, O. Kasperskis, V. Butkus, Z. Petkus, J. M. Bosas, B. Galeckienė, E. Vengianskas, J. K. Cijūnėlis, E. Eidėnas, V. Bažaitis, B. Eringis, Dr. F. Tallat-Kelpša, Z. Rumšą, V. Mitkus, J. Miceika, A. Čepėnas, J. Biliūnas, J. Vaineikis, J. Čėsna, O. M. Savonis, A. Kraučeliūnas, A. J. Lakas, B. Mikulskienė, J. Mockaitis, O. Tamulevičienė, P. Gedvilą, E. Eidinas, S. Kybartas, R. Rudaitytė, Dr. O. Gariūnienė, M. Momkus, O. Bakaitis, J. Kregždė, A. Skrupskelienė, A. Dundulis, L. Kupcikevičius, L. Vyšniauskas, J. Krasauskas, V. Denovage (Čikaga), J. Juodis, V. Aviža, Rev. A. Kardas, Dr. E. Mekys, Rev. J. Krivickas, J. Brazaitis (New York), J. Bakšys, S. Žulpa, Č. Senkevičius (Canada).


2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636