KVIETIMAS Į ŠVENTĘ

Baleto menininkai Violeta Karosaitė ir Jaunutis Puodžiūnas, kurie išpildys “Laišku Lietuviams” šventės programą balandžio 10 d. 7:30 v.v. Jaunimo Centre.

“Laiškų Lietuviams” žurnalo 15 m. sukakčiai paminėti yra ruošiama šventė balandžio 10 d. 7 val. 30 min. vakare Čikagoje Jaunimo Centre. Jos pradžioje bus paskelbti rašinio konkurso laimėtojai bei jiems bus įteiktos premijos. Vakaro programą išpildys baleto menininkai VIOLETA KAROSAITĖ ir JAUNUTIS PUODŽIŪNAS. Čikagos ir apylinkių lietuvišką visuomenę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti šioje šventėje, pasigėrėti iškilių lietuviu šokėjų baleto menu ir tuo pačiu paremti jau 15 metų jums tarnaujančio žurnalo leidimą.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame už aukas “L. L.” paremti. 2 dol. aukojo: P. Nenorta, L. Rumšas (Indiana), S. Ričkutė, E. Gimžauskienė, O. Kizlauskienė (Cicero), S. Dabkus, P. Butėnas, J. Vaičeliūnas, M. Bilevičienė, L. Balaišls (Canada), J. Rauba, O. Vaitas, kun. L. Dieninis, J. Mikaila, P. Pagojus, K. Sragauskas, B. Simonaitis (Michigan) J.A. Urbonas, P. Gluodas, kun. J. Tautkus, V. Lavinskienė, P. Joga, kun. A. Goldikovskis, (Ohio), K. Čampė, B. Zdanys, A. Ivaška, S. Blynas, C. Petrulis (Connecticut), P. Mikalauskas (Omaha), kun. Zdanavičius, A. Banėnas, I. Matonis (Penn.), A. Sadauskas, A. Lipskis (Illinois), V. Solomonas, kun. A. Kardas, E. Ribokienė (New York), A. Ruigys, A. Valavičius (Calif.), A. Grigaliūnas (Iowa), M. Bajoriūnlenė, A. Leščinskienė (Detroit), C. Žemaitis (Florida), M. Manomaitis, Pr. Stanelis, M. Bichinevičius (Mass.), T. Ivaškaitė (New Jersey), S. Balutis, A. Šatas (Cicero), S. Urbonienė, J. Bytautienė (Mich.), L. Montrimas (III.).

1 dol.aukojo A. Vazalinskas, K. Narbutaitis, A. Sadauskas, M. Jeseliūnas, K. Šuokaitė, M. Tarvydas, L. Gaillušienė, A. Kačanauskas, B. Bernotas, K. Nenortas, dr. P. Jucaitis, J. Žygas, B. Juodėnas, J. Paulėnas, O. Šilėnienė, T. Sereikienė, J. Remeza, J. Gužaitis, kun. V. Pikturna, B. Mendelis, I. Ulpa, E. Pauliukonlenė, O. Fidleris, J. Stankaitienė, K. Rusinąs, L. V. Kizlaitls, M. Židžiūnienė, V. Kuzavinas, A. Zagurskis, kun. J. Bakšys, M. Jasaitis, A. Kuzmickas, J. Kačkelis, P. Gluosnys, A. Diržys, K. Prišmantas, S. Klevas, T. Bogušas, kun. J. Ruokis, J. Puškorlus, B. Zeikuvienė, L. Vakselis, K. Repšys, Jonaitis, S. Raudienė, A. Smilga, K. Povilaitis, A. Augaitls, V. Jautakis, I. Serapinas, M. Matūzas, G. Mitsevitz, L. Raslavičius, J. Grabauskas, K. Bružas, A. Krosienė, A. Vitkus.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

N. E. Sūduvis. VIENŲ VIENI. Dvidešimtpenkerių metų rezistencijoje. Įvade nurodomas knygos tikslas: “Mažiausia pasauly garso susilaukė rezistencija Lietuvoje ir kituose Baltijos kraštuose. Kodėl?... Kas įkvepia tautas rezistuoti, kokia rezistencijos prasmė? Atsakyti į tai gali konkretūs Lietuvos rezistencijos faktai. Faktai ne tik atsako ir padeda suprasti. Faktai patraukia, įpareigoja, uždega veikti... Priešas dėl to siekia lietuvių tautą ir šiuo atžvilgiu nuginkluoti — paveikti, kad rezistencijos faktai būtų užmiršti,... atšipinti,... iškreipti. Tikrovei palaikyti žmonių atminime — tam ir sutelkiami šiame rinkiny lietuvių rezistencijos ryškieji faktai, jų istorinė raida”. Išleido į laisvę Fondas Lietuviškai Kultūrai Ugdyti. 424 psl. Kaina 4 dol.

B. Armonienė — A. L. Nasvytis. PALIK AŠARAS MASKVOJE. Lietuviškas vertimas iš anglų k. išleisto J. B. Lip-pincott Company leidyklos originalo “Leave Your Tears in Moscow”. Išleido Viltis. 253 psl. Kaina 3 dol.

2345 West 56th Street, Chicago, Illinois 60636