Redakcija

     T. J. Vaišnys, S.J., išvyko porai mėnesių į Australiją. Kovo ir balandžio numerius suredaguos T. A. Tamošaitis, S.J. ir T. A. Saulaitis, S.J. Visais redakcijos reikalais prašoma į juos kreiptis.

“LAIŠK& LIETUVIAMS” KONKURSAS

     Jau labai nedaug laiko beliko iki konkurso pabaigos. Straipsniai turi būti redakcijai atsiųsti iki š.m. kovo mėn. 1 dienos. Plačiau apie konkurso taisykles buvo rašyta praėjusiuose numeriuose. Už geriausius rašinius bus skiriamos 5 premijos.

     Premijų mecenatai: Pranas ir Bronė Vitai — 150 dol., Bronė ir Jonas Veselkai — 100 dol., Vytautas Vizgirda — 75 dol., Stefanija Rudokienė — 50 dol., Vincas Kuliešius —- 25 dol.

     Konkurso vertinimo komisija: Aleksandra Likanderienė, Antanas Saulaitis, S.J., Juozas Toliušis, Nijolė Užubalienė, Gailutė Valiulienė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Stasys Yla. JURGIS MATULAITIS. Asmenybės apybraiža. Viršelis N. Vedegytės-Palubinskienės. Išleido ir spaudė Nek. M. Pr. Seserys, Putnam, Conn., 1977 m. 370 psl., kaina 7 dol.

KALENDORIUS — 1978. Toronto, Ont., Prisikėlimo parapijos Ekonominės sekcijos leidinys. Paruošė Stasys Prakapas. 180 psl., kaina nepažymėta.

Arėjas Vitkauskas. AN IMMIGRANT’S STORY. Kieti viršeliai, 192 psl., kaina 3.75 dol.

Jurgis Jankus. IR NEBEPASIMATĖM. Pasakojimai. Išleido Liet. Knygos klubas 1977 m. Aplankas Rūtos Čepaitytės. 343 psl., kaina 7 dol.

David Fainhauz. LITHUANIANS IN MULTI-ETHNIC CHICAGO. Išleido Lithuanian Library Press, Inc. and Loyola University Press, Chicago, 1977. Didelis formatas, kieti viršeliai, labai daug iliustracijų, kaina 20 dol. Tai didelė, prašmatniai išleista knyga, kur aprašoma lietuvių istorija Čikagoje nuo pirmųjų ateivių iki II pasaulinio karo. Knyga naudinga ne tik pasiskaityti, bet ir papuošti savo svečių kambarj.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Nr. 3(17). Lietuviškojo ugdymo leidinys. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaguoja Danutė Bindokienė. Administruoja Jonas Bagdonas, 6449 S. Troy, Chicago, 111. 60629. Kaina metams 3 dol.

LITUANUS. Vol. 23, No. 4. Redakcijos ir administracijos adresas: 6621 S. Troy, Chicago, 111. 60629.

Į LAISVĘ. Nr. 71(108). Leidžia Lietuvių Fronto bičiuliai 3 kartus per metus. Šį numeri redagavo Vytautas Vaitiekūnas. Administracijos adresas: 7034 Hartcrest Dr., Rancho Palos Verdes, Cal. 90274. TĖVYNĖS SARGAS. Nr. 2(38). Politikos ir socialinių mokslų žurnalas. Redaguoja Petras Maldeikis. Adm. adresas: 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, 111. 60629.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redakcinė kolegija: Juozas Vaišnys, S.J. (atsak. red.), Antanas Saulaitis, S.J., Anicetas Tamošaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės—Jūratės Eidukaitės-Okura. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nekalto Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 6 dol., atskiras numeris — 60 centų.