■    Jonas Paulius II rugsėjo mėnesį lankėsi penkiose Afrikos valstybėse. Zimbabvėje popiežius, primindamas padėtį Pietų Afrikoje, kalbėjo apie žmonių teises ir rasinę lygybę. Pažymėjo, kad to siekiant sankcijos yra moraliai priimtinos, kaip paskutinė išeitis prieš rasinę nelygybę. Popiežius aplankė Zimbabvę, Botswaną, Lesotho. Swazilan-do monarchijoje rugsėjo 16 d. kalbėdamas pamaldose sostinės stadione, kur buvo atvykęs to krašto karalius Mswati II su keturiomis žmonomis, popiežius pabrėžė monogamijos svarbą, pasisakydamas prieš daugpatystę. Tos šalies karalius yra jauniausias monarchas pasaulyje — teturi 20 m. Mozambike, kur vyriausybėje marksistai, popiežius išryškino religinės laisvės svarbą.

■    Čekoslovakijoje 10.000 žmonių susirinkus minėti Sovietinės okupacijos sukaktį, paskaitė prašymą Tomas Dvorak, reikalaudamas laisvų rinkimų, cenzūros nuėmimo, Sovietų įgulų išvedimo, rehabilitacijos tūkstančių persekiotų žmonių. Dvorak komunistinės okupantų vyriausybės buvo apkaltintas chuliganizmu ir nuteistas dvejiems metams kalėti.

■    Čekoslovakijoje Augustin Navratil, 59 m., parašė religinės laisvės prašymą, po kuriuo pasirašė apie pusė milijono to krašto gyventojų. Teismas jį paskelbė psichiškai nesveiku, uždarytinu 5 psichiatrinę ligoninę. Du šveicarai psichiatrai pareiškė, kad kaltinamasis normalus, bet teismas jų liudijimo nepriėmė. Prašyme taip pat buvo ieškoma leidimo paskirti vyskupus aštuonioms vyskupijoms, kurios dabar neturi vyskupų. Tik penkiose yra vyskupai.

■    Kanadoje, Toronte, sutrikus širdies veikimui, ligoninėje rugsėjo 14 d. mirė kun. Alfonsas Grauslys, “Laiškų lietuviams” ir kitos spaudos bendradarbis, žymus pamokslininkas, vasarą pamokslavęs Toronte ir Montrealyje. Buvo gimęs 1902 m., kunigu įšventintas 1925 m. Kapelionavo įvairiose gimnazijose Kaune, buvo emigravęs į Argentiną, kur gyvena jo sesuo. Palaidotas rugsėjo 19 d. lietuvių kapinėse. Buvo kelių knygų autorius.

■    JAV Teisingumo departamentas paskelbė, kad trys ketvirtadaliai pataisos namuose esančių jaunuolių yra kilę iš suirusių šeimų; apie pusė tų pataisos namuose laikomų jaunuolių buvo narkotikų naudotojai ar alkoholio gėrėjai. Duomenys surinkti iš 18.226 uždarytų 5 pataisos namus.

■    Prancūzijoje Barroux vienuolių benediktinų namas, apie 50 vienuolių, buvo nuo Bažnyčios atskirto arkiv. Mare Lefebvre įtakoje. Dabar susitaikė su Vatikanu ir pareiškė pasiryžimą sugrįžti prie visos benediktinų bendrijos.

■    Notre Dame universitete prof. Igor Semenovich, kuris paskutinius trejus metus gyveno Sovietų Sąjungoje tirdamas jaunimą, dabar paskaitos metu pažymėjo, kad gyvenimas verčia Sovietus keisti nusistatymą šeimos atžvilgiu. Tuoj po revoliucijos laikytasi nuomonės, kad valstybinės įstaigos turės imtis auginti vaikus, bet dabar Sovietų psichologai pradeda iškelti šeimos auklėjamąją vertę ir skelbia, jog svarbu, kad nors trejus metus vaikas augtų šeimoje, kol motina vėl grįš į darbą. Profesorius paskaitoje pažymėjo, kai 1985 m. studija parodė, jog iš 1000 galinčių gimdyti Sovietų moterų tais metais turėjo 123 abortus. Sovietų Sąjungoje abortų būna 125 kartus daugiau, kaip Vokietijoje.

■    Lietuvių rašytojų draugijos 1987 m. premija paskirta poetui Kaziui Bradūnui už eilėraščių rinkinį “Krikšto vanduo Joninių naktį”, sukurtą krikščionybės įvedimo Lietuvoje sukaktį minint. Rinkinį išleido Ateities literatūros fondo leidykla. Premi-juotiną knygą atrinko rašytojų komisija, į kurią įėjo A. Liulevičienė (pirm.), J. Toliušis, J. Švabaitė-Gylienė, Nijolė Jankutė-Užubalienė ir dr. A. Šešplaukis.

■    Popiežius Jonas Paulius II, vos grįžęs iš Afrikos, paskelbė, kad vyks į Strasburgą, lankys Metzo ir Nancy vyskupijas Prancūzijoje, kur apsilankymas tęsis keturias dienas. Strasburge lankys Europos parlamentą.

■    Sąžinės kalinys, lietuvių Helsinkio grupės steigėjas Viktoras Petkus rugsėjo 12 d. grįžo į Lietuvą, paleistas atostogų. Jam buvę įsakyta grįžti spalio 11 d. Buvo atsitikimų, kada kiti taip paleisti jau nebeturėjo grįžti į tremtį.

■    Kardinolas Vincentas Sladkevičius savo pasikalbėjime su “Il Messaggero” korespondentu pažymėjo, kad Lietuvoje Bažnyčia atskirta nuo valstybės, bet iš tikrųjų “Bažnyčia yra visiškai pajungta valstybei, kuri aklai kontroliuoja visas bažnytinės veiklos sritis”. Kardinolas papasakojo, kad, mirus jo motinai, nebuvo duota jokia transporto priemonė nuvežti jos palaikus į kapines. Į jo prašymą buvo atsakyta, kad kūnas galįs supūti bet kur... Buvo priverstas slapčia nakties metu su gerų žmonių pagalba palaidoti savo motiną. Tikintiesiems taip pat trukdoma su maldos kelionėmis vykti į šventoves. Sustabdomos susisiekimo priemonės, kai jomis taip nori vykti tikintieji.

■    JAV episkopalai Bostone išrinko vyskupe juodukę Barborą Harris, 58 m. Tai pirma vyskupe moteris episkopalų Bažnyčioje. Ji bus vyskupo padėjėja. Kunige ji tapo 1980 m. Buvo Filadelfijos kalėjimo kapelione.

■    Meksikos kankinį, jėzuitą kun. Augustiną Pro popiežius Jonas Paulius II rugsėjo 25 d. paskelbė palaimintuoju. Jis yuvo uolus Meksikos apaštalas, uždraustu metu teikęs dvasinius patarnavimus meksikiečiams. Prezidentui Calles valdant, 1927 m. lapkričio 22 d. buvo sušaudytas. Tą pačią rugsėjo 25 d. popiežius paskelbė palaimintuoju kard. Dusmet, Sicilijos arkivyskupą, labai pasišventusį vargšų labui. Taipogi paskelbė palaimintuoju Prancesco Faa di Bruno, 19-to šimtmečio italų kunigą, įsteigusį seselių vienuoliją. Rugsėjo 25 d. palaimintaisiais dar paskelbti kun. Frederic Jansone Bollengier, Šv. Žemės ir Kanados misionierius bei Josefa Navai Girbes, 19-to šimtmečio ispanė, kuri įsteigė katekizmo mokyklas vaikams ir suaugusiems.

■    Amerikos vakarų apaštalą, Kalifornijos misijų steigėją kun. Junipero Serrą popiežius Jonas Paulius II rugsėjo 25 d. paskelbė palaimintuoju, įvertindamas jo uolias pastangas laimėti krikščionybei indėnus.    Juoz. Pr.