JAU LAIKAS RAŠYTI IR SIŲSTI STRAIPSNĮ KOKURSUI!

     Dvidešimtojo “Laiškų lietuviams” konkurso tema: Geras draugas — retas paukštis. Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir, įdėjus atskirame vokelyje savo tikrąja pavardę, adresą bei telefoną, atsiųstas redakcijai iki 1979 m. vasario mėn. 1 dienos. Galima rašyti ir beletristine forma.

     Skiriame keturias premijas. I — 150 dol. (mecenatas dr. Leonas Kriaučeliūnas), II — 100 dol. (mecenatai Bronė ir Jonas Veselkai), III — 75 dol. (mecenatai: 50 dol. Bronė ir Pranas Vitai, 25 dol. Vincas Kuliešius), IV — 50 dol. (mecenatė Stefanija Rudokienė).

     Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe ir gali būti spausdinami “Laiškuose lietuviams”.

     Konkurso vertinimo komisija: T. Jonas Borevičius, S.J., Dalia Kučėnienė, Ilona Laučienė, Aleksandra Likanderienė, dr. Zigmas Smilga.

     Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” koncerte-vakarienėje š.m. kovo mėn. 10 d. 7 val. vak. Jaunimo Centre. Meninę programą atliks dvi mūsų žymiausios balerinos: Birutė Barodicaitė ir Violeta Karosaitė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

V. Stanley Vardys. THE CATHOLIC CHURCH, DISSENT AND NATIONALITY IN SOVIET LITHUANIA. Ši anglų kalba parašyta knyga, naudojantis “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikomis” ir kita medžiaga, stengiasi įrodyti, kad Sovietų politika dabartinėje Lietuvoje yra tęsinys caristinės politikos — sunaikinti katalikų tikėjimą ir lietuvybę. Ši kietais viršeliais 338 psl. knyga, užsisakant tiesiog iš Religinės Šalpos (351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207), tekainuoja 10 dol.

Jokūbas Kregždė. LIETUVOS REFORMATU RAŠTIJA. Istorinė apžvalga. Devenių Kultūrinio fondo leidinys nr. 4. Viršelis Hermano Pavilonio. 270 psl., kaina nepažymėta.

TĖVYNĖS SARGAS. 1978 m., nr. 3(41). Redaguoja Petras Maldeikis, 117 Sunset Dr., Hot Springs, Ark. 71901. Administratorius Antanas Balčytis, 6819 S. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629.

ŠVIETIMO GAIRĖS. 1978 m., nr. 6(19). Lietuviškojo ugdymo leidinys. Redaguoja Jonas Jasaitis, 7217 S. Francisco Ave., Chicago, Ill. 60629. Adm. Jonas Bagdonas, 6449 S. Troy Ave., Chicago, m. 60629. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Metinė prenumerata — 3 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.