Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams

25 dol. aukojo Aldona Kamantienė.

13 dol. aukojo kun. A. Bernatonis.

12 dol. aukojo J. Naikelis.

Po 10 dol. aukojo: J. Kaknevičius ir J. Kučėnas.

Po 7 dol. aukojo: B. Beleškienė, M. Tumienė, A. Žemaitaitienė.

Po 5 dol. aukojo: A. Stankaitis, L. Laukienė, E. Jodinskienė.

4 dol. aukojo B. Neverauskas.

3 dol. aukojo M. Juzaitienė.

Po 2 dol. aukojo: G. Biskis, S. Butkūnienė, P. Balandienė, kun. L. Klimas, S. Lukas, V. Ročiūnas, kun. J. Bacevičius, G. Indreika, D. Kavalienė, M. Matuzienė, V. Numgaudas, A. Lauraitis, T. Lipskis, B. Monkevičienė, V. Matulionis, H. Pakalnis, B. Gudonis, O. Chodeckienė, G. Musteikienė, A. Rimkus, E. Juknevičienė, F. Černius, G. Mitsevitz, S. Graužinienė, J. Vadopalas, S. Ilginis, S. Leikus, M. židžiūnienė, L. Gailiušienė, J. Samaitis, A. Stropienė, D. Mieliulienė, A. Smilga, M. Barienė, E. Tamošiūnienė, S. Kasnickas, Z. Zatorskienė, V. Javienė, E. Matukienė, A. Dikinis, M. Šilkaitis, K. Balčiūnas, B. Konauka, J. Roland, A. Sruoga, P. Odinas, B. Simonaitienė, M. Žmuidzinienė, N. Šumskienė, P. Adamonis, D. Regina, J. Norkaitis, J. Rutka, kun. F. Kireilis, V. Kupcikevičius, L. Radvila, T. Šaulienė, E. Masaitienė, J. Puodžiūnas, J. Gustainis, M. Vaišvilienė, B. Stangenberg, A. Jasčemskienė, P. Balčiūnas, P. Bielinis, L. Baleišis, V. Vaičaitis, I. Krikščiūnienė, B. Zdanienė, M. Pauliukonienė, E. Pauliukonienė, V. Strolis, J. Urbonas, A. Baradas, R. Žemaitaitis, G. Bajorūnienė, J. Puidokas, A. Vepštienė, S. Vilūnienė, S. Daučanskas, J. Gramas, J. Janonienė, B. Lintakienė, Z. Rajeckas, J. Morkūnas, M. Šermukšnienė, J. Staugas, O. Kaswlis, kun. A. Gleveckas, V. Bartuška, P. Janušonienė, G. Kaufmanienė, V. Kuzma, K. Rimas, K. Paulius, A. Siliūnas, I. Traškūnienė, T. Alenskienė, L. Valančius, C. Petrulis, kun. J. Tautkus, K. Almenas, V. Norvilas, K. Sragauskas, B. Bernotas, B. Žvinakienė, kun. J. Staškevičius, J. Riauba, J. Žukas-Gliaudelis, S. Vidmantas, K. Genčius, I. Sakadolskienė, M. Mackienė, R. Sušinskienė, E. Arlauskienė, M. Kriaučiūnienė, kun. J. Grigonis, A. Bliūdžius, K. Razauskas, E. Jurevičiūtė, V. Butvydas, kun. A. Goldikovskis, D. Jakienė, J. Gedrimienė, A. Klupšas, Z. Žilionis, E. Gimbutienė, J. Skirmuntas, A. Kuolas, P. Totoraitis, L. Zurlis, J .Čėsna, O. Vilėniškienė, B. Petrošius, K. Rožanskas, O. Šimaitienė, J. Janušauskas, M. Kvedaras, P. Michelevičius, J. Spurgis, A. Juodvalkis, A. Grybauskas, J. Šlap-kauskas, P. Matiukas, S. Riekutė, V. Augaitė, J. Petrauskas, I. Žemaitienė, O. Girnienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS —Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Kristina Parėštytė, Nijolė Užubalienė, Danutė ir Gediminas Vakariai. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Viršelis ir skyrių vinjetės — Vilijos Eivaitės. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636. Telefonas 737-8400. Nek. Prasidėjimo Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT 06260. Metinė prenumerata — 8 dol., atskiras numeris — 80 centų.