“LAIŠKŲ LIETUVIAMS ’’EKSKURSIJA

     Tikrai įdomi šių metų ekskursija bus nuo birželio 11 iki liepos 2 dienos. Alitalia lėktuvu atskrisime į Milaną, o iš ten autobusu važiuosime į Vieną. pakeliui vienai dienai sustodami Venecijoje. K Vienos vyksime į Vengrijos sostinę Budapeštą. Iš Vengrijos važiuosime į Jugoslaviją, aplankydami Zagreb, Split, garsiąją Marijos pasirodymo vietą Medjugorje ir Adrijos pajūrio kurortinį miestą Dubrovnik. Iš Jugoslavijos laivu persikelsime į Italiją, pernakvosime Bari mieste ir kitą rytą važiuosime į Neapolį, kur aplankysime Pompėją. Pagaliau atvyksime į Romą, kur išbusime visą savaitę, dalyvaudami Lietuvos krikščionybės jubiliejaus ir arkiv. Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmėse. Ekskursijos kaina (kelionė lėktuvu, laivu, autobusu, viešbučiai ir maistas du kartus per dieną) iš Čikagos — 2395 dol., iš Niujorko — 2345 dol. Žinoma, jei doleris nukristų, tai ir kainos gali pasikeisti.

     Nedelsdami tuoj registruokitės šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 6C643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

Metinė šventė bus gegužės 17 d., sekmadienį. Ta proga bus įteiktos premijos konkurso laimėtojams.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams.

45 dol. aukojo kun. V. Radvina.

40 dol. aukojo P. A. Raulinaitis.
30 dol. aukojo B. Čižikaitė.
Po 20 dol. aukojo: kun. K. Senkus, N. Zdanienė — mirusios motinos J. Raišienės atminimui.
Po 15 dol. aukojo: N. Šumskis, J. Telson, A. Aviža, A. Paulikas, A. Skučas.
14 dol. aukojo B. Pabedinskas.

Po 10 dol. aukojo: G. Bielskus, K. Linkus, B. Lukas, K. Ražauskas, O. Šilėnienė, A. Jurjonas, Č. Masaitis, O. Matusaitis, B. Bartkus, J. Rumbutis, K. Majauskas, J. Polikaitis, L. Velūnienė, E. Ribokienė, K. Butkus, A. Matulionis, A. Stankaitis, S. Kasnickas, J. Mikulionis, P. Gruodis, J. Dagys, K. Rimas, J. Zalagėnas, H. Bagdonas, A. Greiner, O. Martišauskas, L. Raslavičius, V. Šniolis, K. Staras, A. Pilipavičius, M. Kuncienė, S. Tamošaitis, S. Leipus, Z. Poderys, V. Grybauskas, S. Santvaras, E. Abelkienė, K. Meškauskas, K. Gasiūnas.
8 dol. aukojo S. Prialgauskas.
7 dol. aukojo K. Markus.
6 dol. aukojo S. Blynas.

Po 5 dol. aukojo: A. Rimkus, F. Putrius, V. Skėrys, K. Nenortas, M. Pauliukonis, J. Rugienius, R. Čepulis, S. Rutkauskas, P. Žolynas, J. Čėsna, E. Arlauskienė, S. Bakšys, S. Lukas, kun. J. Pakalniškis, D. Šatas, Z. Brencius, B. Kašinskas, V. Širmulienė, J. Turčinskas, J. Rukšėnas, P. Sidzikauskas, O. Dovydaitienė, B. Martick, J. Dziubinskas, A. Januška, A. Bliudžius, K. Otto, J. Leščinskas, S. Petrulis, M. Kriaučiūnas, A. Varneckas, V. Vaitkus, V. Pleškus, A. Sandargas, E. Meilus, Jr., J. Janušonis, E. Lukoshius, B. Augustauskienė, O. Ščiukas, A. Vitkus, S. Daržinskis, J. Skomantas, M. Zidžiūnienė, D. Jakas, J. Pleinys, A. Augaitis, L Dainauskas, V. Vizgirda, F. Dimgaila, L. Krajauskas, O. Norvilienė, V. Maciejauskas, H. Pakalnis, L. Stasiūnienė, M. Mackienė,, M. Česas, V Barmienė, kun. V. Pikturna, A. Mikėnas, K. Trečiokas, V. Rociūnas. V. Kažėmėkaitis, D. Mieliulis, G. Senkevičius, A. Stropienė, I. Laucius, A. Damijonaitis, A. Pašukoms, N. Gabė, B. Bernotas, kun. A. Goldikovskis, kun. V. Katarskis, J. Ardys, A. Barzdukas, A. Baleišis, E. Gaižutis, V. Siliūnienė, kun. J. Grabys, E. Bielkevičienė, T. Bogušas, D. Balsys, J. Grigaitis, P. Abromaitis, T. Alenskienė, N. Noreikienė, K. Genčius, O. Kindurys, A. Grigalauskas, A. Juškys, J. Bujauskas, J. Petrauskas, J. Kizlauskas, Z. Rajeckas, E. Pagirys, M. Kapočius, A. Rudis, S. Jakubonienė, M. Stankūnienė, A. Stropienė, J. Rejeris, S. Jankauskas, T. Šaulienė, kun. V. Kriščiūnevičius, L. Milukienė, P. Minkūnas, A. Juzaitis, V. Dailidkienė.

Po 4 dol. aukojo: kun. R. Krasauskas, S. Jelionienė, D. Balys, A. Vaičaitis, S. Zulpa.

Po 3 dol. aukojo: A .Stočkus, kun. J. Velutis, M. Žigaitis, G. Indreika, G. Bajorūnas, H. Moliejienė, A. Dragunevičius, E. Gimžauskienė, O. Jomantas, J. V. Žadeikiai, V. Viliušis, D. Bubelienė, S. Graužinienė, J. Paovys, P. Skablauskas, A. Rūkas, V. Matulionis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata —10 dol., atskiras numeris — 1 dol.