“Laiškų lietuviams” ekskursija

     Pereituose numeriuose skelbėme, kad šį rudenį manome ruošti ekskursiją į Lietuvą, bet kadangi dabar tokia neaiški padėtis, tai nežinome, ar tas mūsų planas galės būti įvykdytas. Jeigu nebus galima į Lietuvą, tai gal ruošime ekskursiją kitur, pavyzdžiui, į Ispaniją, Portugaliją...

“Laiškų lietuviams” konkursas ir metinė šventė

     Kai šį numerį ruošėme, “Laiškų lietuviams” metinė šventė dar nebuvo atėjus, konkurso laimėtojai taip pat dar nebuvo nuspręsti. Kai skaitytojai gaus šį numerį, tai jau ir šventė bus praėjusi, ir konkurso laimėtojai premijomis apdovanoti. Apie visa tai parašysime ateinančiame numeryje, kuris bus iliustruotas mūsų metinės šventės nuotraukomis.

     Ateinančių 1991 metų metinė šventė ir premijų įteikimas bus balandžio mėn. 14 d. Skelbti ateinančių metų konkursą lyg būtų dar per anksti, bet kadangi jame nori dalyvauti ir jaunimas bei suaugusieji iš Lietuvos, tai konkurso temas jau paminėsime dabar, tad jie, kai gaus šį numeri (o jį gaus tik po dviejų ar trijų mėnesių), galėtų tuoj pradėti rašyti, nes ir paštas iš Lietuvos kartais eina labai nereguliariai. Šiais metais kai kurie iš Lietuvos norėjo konkurse dalyvauti, bet jau nespėjo atsiųsti. Tad ateinančiam konkursui bus galima rašyti laisvomis temomis, bet tik iš šitų keturių sričių. 1. Religija, 2. Tautybė, 3. Šeima, 4. Jaunimas. Juk “Laiškai lietuviams” yra religinės ir tautinės kultūros žurnalas, ypatingą dėmesį kreipiąs į šeimų bei jaunimo problemas. Užtat ir temos iš šių minėtų sričių derinasi su žurnalo pobūdžiu.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams” rėmėjams 60 dol. aukojo kun. S. Gaidelis, S.J.

25 dol. aukojo N. Norris.

Po 20 dol. aukojo: R. Balsienė, Iz. Mališka, J. Telson.

Po 15 dol. aukojo: G. Ažubalis, S. Kamarauskas.

14 dol. aukojo D. Čipkus.

Po 10 dol. aukojo: K. Vaitkevičius, I.Alantienė, A. Smigelskis, P. Mikalauskas, kun. A. Rubšys, V. Grybauskas, O. Rugelis, P. Televičienė, V. Sinkus, K. Miškinis.

Po 5 dol. aukojo: K. Orentas, S. Santvaras, A. Adams, E Tutinas, J. Gedrimas, J. Gustainis, A. Baleišienė, V. Bubnienė, E. Jokubkienė, S. Jakubonis, O. Pranckevičiūtė, R. Andrijauskienė, A. Laniauskas, S. Mikelevičius, O. Gimiuvienė, B. Baužinskas, G. Valaitis, S. Baltūsienė, O. Juknius, D. Bendikas, B. Normantas, V. Maciejauskas, M. Matulionis, kun. A. Svarinskas, J. Juškas, V. Mitkus, K. Eidukonis, B. Ginčiauskas, V. Pleškus, T. Merkevičius, S. Budrys, M. Levišauskienė.

4 dol. aukojo M. Gudaitienė.

Po 3 dol. aukojo: B. Žemaitis, E. Bielkievičius, J. Zabarskas.

Po 2 dol. aukojo: S. Ilginis, A. Lietuvninkas, B. Apanavičius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris — 1,50 dol.