religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1990 / GEGUŽĖ- MAY / VOLUME XLI, NO. 5

GEGUŽINĖS NUOTAIKOS

145

 Red.

BAŽNYČIA MODERNIAME PASAULYJE

147

 V. Bagdanavičius, M.I.C.

MARIJOS VAIDMUO ŠIŲ LAIKŲ ...

151

 Kęstutis Trimakas

KRYŽIAUS PRASMĖ

156

 Chiara Lubich

MAMAI

157

 Bernadeta Miliauskaitė-Harris

GIESMĖ MOTINAI

159

 Pranas Masilionis, S.J.

STEBUKLŲ STEBUKLAS

160

 Kostas Paulius

BLOGIO PROBLEMA

162

 Petras Kreeft

MISIJONIERIUS TARP INDĖNŲ

165

 Antanas Saulaitis,S.J.

KELIOS NAUJOS KNYGOS

168

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

170

 Gediminas Vakaris

KALBA

174

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

175

 Red.

ŠYPSULIAI

176

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

177

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas dail. Gražinos Didelytės grafikos darbų nuotraukomis.

Viršelio piešinys — dail. Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės. Abidvi dailininkės gyvena Vilniuje. Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.