Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Prielinksnio tarp vartosena

     Prielinksnis tarp (tarpu) vartojamas su kilmininku, žymint: 1. vietą, ribojamą dviejų objektų: Šulinys buvo tarp pirkios ir klėties. Jis gyvena tarp Vilniaus ir Kauno. 2. vietą, esančią daugelio vienarūšių daiktų viduje: Jų sodyba buvo tarp miškų. 3. laiką, ribotą dviejų momentų: Tai įvyko tarp trečios ir ketvirtos valandos. 4. galimų nukrypimų ribas: Dalyvių skaičius svyravo tarp šešių ir septynių šimtų. 5.    įvairius santykius: Tarp šių draugų yra daug panašumo. Kilo karas tarp kaimyninių tautų. 6.    savitarpius veiksmus: Susitarė tarp savęs. Tarp mūsų kalbant. 7. dalybų dalyvius: Tėvo palikimą pasidalijo tarp sūnų ir dukterų. 8. asmenis, su kuriais palaikomi nuolatiniai ryšiai: Jis gyvena tarp mokslo žmonių.

     Prielinksnis tarpu vartojamas kai kuriose tarmėse, bet kartais jis priimtinas ir bendrinei kalbai.

     Posakis tarp savęs dažnai visai be reikalo vartojamas. Pvz., užuot pasakius Juodu vis tarp savęs ginčijasi, užtenka sakyti Juodu vis ginčijasi.

     Su veiksmažodžiais kalbėti, šnekėti taip pat geriau apsieiti be prielinksnio tarp konstrukcijų, pvz.: Tarp mūsų kaimo gyventojų eina kalbos (=Mūsų kaimo gyventojai kalba). Tarp paauglių kartais pasišnekama apie netinkamus dalykus (= Paaugliai kartais pasišneka...)

     Su veiksmažodžiais dalyti, skirstyti, šalia tarp konstrukcijų, bendrinėje kalboje dažnai vartotinas naudininkas, pvz.: Tėvas padalijo turtą tarp sūnų (= sūnums). Tarp valdybos narių (= valdybos nariams) pareigos buvo paskirstytos pagal jų polinkius ir sugebėjimus.

     Dabartiniu metu labai paplitęs polinksnis tarpe. Dažnai jis vartojamas mūsų raštuose, norint dirbtinai sumokslinti, suintelektualinti. Tokia vartosena šnekamojoje kalboje beveik nepasitaiko, nors dabar kai kas to “tarpe” jau griebiasi. Beveik visur jį galima pakeisti prielinksniu per, bet kartais reikia ir visą sakinį perredaguoti. Pvz.: Visų krepšinio komandų tarpe geriausiai pasirodė Kauno “Žalgiris" (= Iš visų krepšinio komandų...) Koncerte dalyvavo kelios mūsų dainininkės, jų tarpe (= tarp jų) viešnia iš užsienio. Teniso žaidimas labai mėgstamas tiek jaunimo, tiek ir suaugusiųjų tarpe (= Teniso žaidimą mėgsta tiek jaunimas, tiek ir suaugusieji). Šie reiškiniai labai dažni mūsų tautiečių tarpe (= Šie reiškiniai labai dažni tarp mūsų tautiečių arba: Šie reiškiniai labai būdingi mūsų tautiečiams).

     Kai kurie žemaičiai rašytojai tarpe kartais yra vartoję prieš linksnį: Pvz.: Tarpe augančių girių vienas beržas apsenęs stovi liūdnas ir skundžias vargu (Mair.). Lūkuriavo, kol išbris darbininkai, ir tarpe savęs šnekučiavo (Žem.).

     Bendrinėje kalboje tarpe prieš linksnį vartoti neįprasta. Kaip jau minėta, mes jį vadiname ir vartojame polinksniu.

•    Naujojo Testamento lietuviškosios laidos jau visos išparduotos, svarstomas naujos laidos išleidimas, bet jau dabar galima gauti visą Naująjį Testamentą, įkalbėtą V. Balčiūno į 16 kasečių. Jos visos kainuoja 26 dol. Adresas: HOSANNA, 2421 Aztec Road, NE, Albuquerque, NM 87107-4224. Čia gaunamos Naujojo Testamento kasetės ir kitomis kalbomis. Smulkesnių informacijų galima gauti (nemokamai) paskambinus tel.: 1-800-545-6552.

•    Vokietijos kunigas Jonas Kolpingas, pradėjęs veiksmingą darbininkijos socialinį sąjūdi pereitame šimtmetyje, spalio mėnesį paskelbtas palaiminuoju. Šio sąjūdžio Šaka veikia ir Čikagoje, su centru 5826 N. Elston. Čikagoje ji veikia beveik šimtametis. Sąjūdis ypač populiarus tarp vokiečių katalikų, sutraukęs apie 265.000 narių.