CHIARA LUBICH

     “Kiekvienas, kuris yra iš tiesos, klauso mano balso' (Jn 18, 37).

     Ketvirtoje Evangelijoje minimi žodžiai, kuriais Jėzus užbaigė pasikalbėjimą su Pilotu, kai jis buvo pas jį atvestas teisti (Jn 18, 33-38).

     Geriau galėsime suprasti šiuos jo žodžius kartu su ankstyvesnių sakiniu, kurie visi sudaro vientisą mintį. Atsakydamas Pilotui, kuris gyvenime mėgo kompromisus, Jėzus parodė save kaip tokį, kuris atėjo į pasaulį liudyti tiesą. Virš visko Jėzui tiesa yra žodyje, kurį jis gavo iš Tėvo. Tai žodis, kurį Tėvas siuntė į pasaulį per Jėzų, norėdamas mums parodyti tikrąją mūsų egzistencijos prasmę ir gyvenimo pilnybę, kuriai mes ir esame sutverti.

     Todėl, pristatydamas save kaip tiesos liuditoją, Jėzus nori pasakyti, jog jis perduoda mums Tėvo žodyje tikrąją tiesą, save patį vadindamas tiesa.

     Dabar mes galime suprasti čia mąstomų žodžių turtingumą ir gilybę. Bet užtai mes patys turime laikytis tiesos, kad galėtumėm suprasti Jėzų, kuris yra pati tiesa. Kitais žodžiais tariant, mes turime būti harmonijoje su tiesa ir tos pačios prigimties kaip tiesa, kuri yra tikrasis gėris. O tasai gėris gyvena mumyse, kai mes atsiveriame tiesai, jos siekiame ir ją mylime, esame pasiruošę ją priimti ir vykdyti, net jei reikėtų atsisakyti savo patogumo ir naudos. Jei mes būsime taip pasiryžę ir uolūs, be abejo, patirsime naują meilę Jėzui ir troškimą visuomet būti su juo.

     Tada visas mūsų gyvenimas savaime bus nukreiptas į jį. Mes turėsime visą dėmesį tik jam, neklausydami kitų, kurie gal bus disharmonijoje su juo. Tada patyrimu pažinsime, kad Jėzus yra tiesa, kad jis yra gyvenimo pilnybė ir atsakymas į mūsų sunkiausias problemas, į mūsų giliausius širdies troškimus.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Mes galėsime tikrai Jėzų suprasti, jei būsime jam ištikimi, turėsime gerą valią ir būsime atviri tikrajam gėriui. Iš tikrųjų tie žodžiai saugo mus nuo rimto pavojaus daryti kompromisus, tai yra nuo noro leistis į derybas ir atvirai nesipriešinant pasaulietiškai galvosenai, kuri prieštarauja Jėzaus Evangelijai.

     Niekas labiau negali trukdyti mums suprasti Jėzų kaip toks galvojimas, kuris yra radikaliai priešingas jo Evangelijai. Tad stenkimės vykdyti Jėzaus žodžius taip, kaip jie mus moko, nemenkindami ir nekeisdami jų reikšmės ir netaikydami jų savo patogumui. Tik taip darydami, mes galėsime suprasti ir džiaugtis jų dievišku grožiu ir tiesa. Tik tuo būdu mes galėsime patirti jų nuostabų veikimą mumyse ir aplink mus.

     Stenkimės konkrečiai ir su uoliu pasiryžimu praktikuoti ir tuos žodžius: “Palaiminti taikieji, nes juos vadins Dievo vaikais” (Mt 5, 9). Tad pasiryžkime visur nešti taiką.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius