Terorizuojama ir naikinama Lietuva 1938-1991

     Šia antrašte J.P. Kedys Australijoje ruošia knygą. Per 30 metų jis redaguoja žurnalą anglų kalba “News Digest International”. Per tą laiką susikaupė daug medžiagos apie Lietuvos nepriklausomybės praradimą ir atgavimą. Knyga, žinoma, bus parašyta lietuvių kalba, tik apie 10-15 psl. bus santrauka anglų kalba.

     Tačiau gali būti, kad dar yra svarbių dokumentų, fotografijų lietuvių ir kitomis kalbomis visai nepaskelbtų arba tik spaudoje trumpai paminėtų. Jie neturėtų būti pamiršti. Todėl autorius ir kreipiasi į Lietuvos ir išeivijos tautiečius, turinčius minėtų dokumentų arba patyrusius savo išgyvenimų, kad visa tai siųstų jam šiuo adresu: J. Kedys, P.O. Box 535, Parramatta 2150, Australia. Šį darbą jis yra apsiėmęs savanoriškai, neturėdamas jokio tikslo pasipelnyti, bet tik norėdamas užpildyti dar tuštoką politinį istorijos lapą apie penkis paskutiniuosius Lietuvos dešimtmečius.

     Asmenys ir organizacijos, prisidėję prie šio leidinio piniginėmis aukomis arba minėtais kitais būdais, bus atitinkamai paminėti leidinyje.

     Pirmoje dalyje bus aprašomi įvykiai, pradedant Lenkijos ir Vokietijos ultimatumais, Ribentropo-Molotovo paktu, antruoju pasauliniu karu su visomis jo pasekmėmis iki Gorbačiovo iškilimui, Jelt-cino ir Ligačiovo opozicija ir pagaliau Gorbačiovo imperijos laidotuvėmis.

     Antroje dalyje bus nagrinėjamos įvairios Lietuvos problemos: masinės partizanų kovos, Vakarų išdavimas pavergtų tautų, politinių pabėgėlių veikla, nevilties periodas ir pirmieji slapto pasipriešinimo daigai, Katalikų Bažnyčios Kronika, vieša kova su okupantu. Pagaliau rašoma apie Sąjūdį, apie komunistų partijos atsiskyrimą nuo Maskvos, apie Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą, nepasisekusį pučą ir apie visuotinį nepriklausomybės pripažinimą.

     Priede autorius peržvelgia kai kuriuos kitus įvykius Lietuvoje nuo pat okupacijos pradžios iki paskutiniųjų metų.

Vatikano Radijo pranešimas

     Jau nuo rugsėjo 27 dienos pasikeitė lietuviškų Vatikano radijo laidų laikas, trukmė ir bangos. Nuo minėtos datos vakarinės šio skyriaus programos prasideda 20,30 val. Lietuvos laiku ir pakartojamos kitos dienos rytą 6,40 val. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais ir sekmadieniais lietuviškos laidos trunka 15 minučių. Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais — po pusvalandį. Tiek vakare, tiek iš ryto laidos transliuojamos 49 ir 41 metro bangomis arba 6185 ir 7365 kHz dažniu. Lietuviškų Mišių transliacijos sekmadieniais nepasikeičia. Mišios lietuvių kalba sekmadieniais transliuojamos 10 val. 45 min. Lietuvos laiku 31 ir 19 metrų bangomis arba 9,755 ir 15,120 kHz dažniu.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S J Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, S J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.