"Laiškų lietuviams" konkursas

    Jau smarkiai artėja kovo mėn. 1 diena. Iki tos dienos turime gauti konkursui skiriamus straipsnius. Po kovo 1 dienos gauti straipsniai nebus priimami į konkursą. Tad greitai rašykite ir siųskite. Apie konkurso taisykles buvo plačiai rašyta praėjusiuose mūsų žurnalo numeriuose. Jau sudaryta konkurso vertinimo komisija: Danutė Bindokienė, Danutė Eidukienė, Aleksandra Likanderienė, Juozas Masilionis ir Nijolė Užubalienė. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje balandžio mėn. 5 d. Jaunimo centre.

Nuoširdi padėka “Laiškų lietuviams' rėmėjams 352,84 dol.iš a.a. Leono Padgurskio palikimo.

50 dol. aukojo Aušra Babickienė.

Po 35 dol. aukojo: I. Kairytė, msgr. J. Kučingis, V. Karoblis.

Po 25 dol. aukojo: L. Kriaučeliūnas, D. Balčiūnas, O. Vilėniškienė.

Po 20 dol. aukojo: S. Žilevičius, A. Stepaitis, A, Masionis, A. Lautaitis, A. Sutkuvienė. Po 15 dol. aukojo: G. Gražienė, J. Ivašauskienė, A. Šmulkštienė, J. Žitkus, A. Gauronskas, V. Kežinaitis, J. Adomaitis, B. Bumbulienė, N. Šumskis, J. Mikaila, O. Mironaitė, G. Dambras, G.    Šukys, E. Jasaitienė, K. Ražauskas, J. Skladaitis, G. Baltrušaitis, S. Kamarauskas, V. Udrienė, E. Sinsinienė, A. Lesevičius, V. Valantinas, J. Lašinskas, B. Konauka, E. Kulikauskas, kun. V. Pavalkis, A. Lipčius.

12 dol. aukojo M. Prapuolenis.

11 dol. aukojo L. Bagdonas.

Po 10 dol. aukojo: B. Briedis, E. Jurkėnienė, J. Kirvaitis, G. Meiluvienė, K. Rimas, V. Siliūnas, D. Valiukėnas, J. Jakševičius, J. Zalagėnas, T. Zailskas, V. Petrauskas, prel. I. Urbonas, D. Valiukėnas, J. Jakševičius, A. Jurjonas, J. Žadeikis, P. Murinas, A. Pužauskas, K. Čepaitis, P. Lukoševičius, J. Gustaitis, A. Karaliūnas, T. Varanka, L. Krajauskas, A. Karaitis, V. Norvilas, K. Trečiokas, R. Čepulis, J. Rumbutis, J. Telson, A. Staniulienė, H. Pakalnis, O. Šilėnas, B. Kašinskas, A. Valavičius, A. Andriulis, O. Kinderienė, L. Staugas, V. Jaras, S. Damašienė, T. Norkus, F. Dimgaila, J. Petkūnas, J. Ardys, L. Paulavičienė, L. Šmulkštienė, I. Oksas, E. pagirys, A. Petrašiūnas, B. Kasaitis, J. Pupius, V. Rugienius, J. Nevulis, F. Černiuvienė, P. Dirda, S. Blynas, F. Masaitis, A. Stankaitis, J. Mikulionis, V. Stačius.

Po 7 dol. aukojo: kun. L. Dieninis, M. Pranckevičius.

Po 5 dol. aukojo: B. Stangerberg, K. Sadauskas, A. Povilaitis-, M. Tarvydienė, M. Andriušienė, J. Arlauskas. A. Baleišis, Z. Brencius, A. Juodvalkis, P. Jurjonas, V. Kelmelis, A. Kuliešis, J. Latvys, K. Majauskas, H. Moliejienė, A. Pocius, S. Prialgauskienė, A. Rimkus, V. Šilas, P. Žolynas, P. Tamaševičius, L. Vedegys, B. Jankiūnienė, L. Kezenius, kun. J. Bacevičius, V. Taseckas, K. Mikužis, M. Vaišvilienė, S. Kikilas, V. Vizgirda, J. Budreika, A. Sandargas, A. Bražėnas, V. Numgaudas, J. Radas, J. Povilaitis, E. Čibrienė, O Siliūnas, G. Kaufmanas, K. Ancerevičienė, V. Švabienė, L. Velūnas, J. Veselka, V. Kizlauskas, V. Prunskienė, E. Karalius, H.    Milaknis, P. Pranis. S. Zeikus, kun. A. Babonas, Z. Stancikas, V. Valkavickas, J. Likander, A. Lauraitis, A. Čepėnas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.