Illinois valstijos gubernatorius Jim Edgar su savo žmona, sūnumi ir dukra.

Gerbiamas Kunige Vaišny,

'Kaip Illinois valstijos gubernatorius, sveikinu Jus ir Jūsų bendradarbius “Laiškų lietuviams " 42-jų. metų sukakties proga.

“Laišku lietuviams" žurnalas padėjo suartinti bendruomenes, suteikdamas skaitytojams svarbiais reikalais žinių ir bendrų domesių šaltinį. Ši keturiasdešimt dvejų metų bendruomenei tarnyba tikrai pagirtina.

Visų Illinois piliečių vardu linkiu Jums Šią sukaktį tinkamiausiai atšvęsti.

Su geriausiais linkėjimais Jim Edgar Gubematorius