CHIARA LUBICH

     Šioje ištraukoje šv. Paulius kalba apie charizmas, tai yra apie tas antgamtines dovanas, kurias Šventoji Dvasia įkvėpė ir dalijo Korinto krikščionims, kad jie tą bendruomenę galėtų statyti ir jai tarnauti. Visai aišku, kad Šventoji Dvasia yra dalintoja ne tik tų dovanų, kurios reiškiasi mūsų išorinėje veikloje, bet ir vidinių malonių, kurios veda mus į šventumą. Šventumas daro mus Dievo vaikais, Jėzaus broliais ir seserimis, vienydamas ir jungdamas mus į vieną kūną su juo.

     Šventoji Dvasia — kaip apaštalas aiškina visame kontekste — yra šaltinis visam krikščioniškam žmonių gyvenimui ir visai Bažnyčiai vienybės aspektų įkvėpėja.

“Visi buvome pagirdyti viena Dvasia” (1 Kor 12, 13).

     Šventoji Dvasia virš visko yra šaltinis antgamtinės šviesos, kuri įgalina mus suprasti ir įvertinti Dievo žodį, kad jis galėtų mumyse tobulai veikti. Ji yra toji, kuri mus patraukia, kuri mus žavi ir gyvenimo žodžiu mus transformuoja. Ji yra toji, kuri mums duoda vidinį įsitikinimą, kuri mums padeda būti ištikimiems Jėzui, Tiesai. Pagal nuostabų šv. Pauliaus išsireiškimą mes galime būti Jėzaus minties dalininkais. (1 Kor 2, 16).

     O svarbiausia, Šventoji Dvasia duoda mums naujų jėgų. Ji duoda mums galias gyventi pagal Jėzaus žodžius ir įsakymus, net pagal tuos, kurie kartais mums gali atrodyti neįmanomi. Ji yra toji, kuri duoda mums stiprybės priešintis pagundai, eiti prieš srovę, visad pradėti vėl iš naujo. Ji yra toji, kuri padaro mus galinčiais mylėti, kaip Jėzus myli.

     Šventoji Dvasia duoda vidinę laisvę, džiaugsmą, pilnybę, pasitikėjimą savimi, nebaimingumą, drąsą, nesiliaujantį naujumą. Ji yra gyvybės versmė ir dvasinis vaisingumas, nuostabūs darbai ir veikla žmonijos gėriui.

     Šventoji Dvasia yra harmonijos, tikros taikos, bendrystės, brolių ir seserų vienybės įkūnijimas.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Tam yra daug įvairių būdų. Kai mes meldžiamės, maldą visuomet galime tobulinti, mes galime kviesti Šventąją Dvasią ateiti į mūsų širdį. Mes turime būti labiau atidūs, klausydami ir sekdami jos balsą, kai ji apšviečia ir ragina mus gyventi pagal Jėzaus žodžius, pavyzdžiui, vykdyti abipusės meilės įsakymą ir teikti konkrečią pagalbą mūsų artimui. Ji ragina mus ypač būti taikos ir vienybės skelbėjais visur, kur tik mes bebūtumėm.

     Pabandykime kurį laiką ypatingu būdu priimti sunkenybes ir bandymus, kurie mus ištinka, turėdami galvoj, kad, priimdami visas sunkenybes vienybėje su Jėzumi, apkabinsime Kristaus kryžių ir gausime Šventosios Dvasios šviesos ir stiprybės. Tai yra “paslaptis”, kuri įgalina mus gerti — kaip Evangelijoje sakoma — Dvasią ir leidžia jai tapti, kaip Jėzus sako, gyvybės vandens šaltiniu, nuolat mus pripildančiu (Jn 4, 14).

     Mums labai padeda ir mus padrąsina dar uoliau stengtis gyventi pagal čia mąstomus žodžius, kai žinome, jog esame ne vieniši, bet su mumis yra daugiau kaip 13 milijonų žmonių visame pasaulyje. Mes visi kartu stengiamės savo kasdienos gyvenime mylėti Dievą ir artimą. Tai darydami, mes visi mažiname blogį ne tik savo aplinkoje, bet ir visame pasaulyje, ypač kai aukojame Dievui visus kentėjimus, pastangas ir veiklą jo garbei ir žmonių išganymui.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius