religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / SPALIS — OCTOBER / VOL. XLIII, NO. 10

MINTYS SPALIO MĖNESIUI

289

 Kun. K.J. Ambrasas, SJ

GYVENIMAS — TAI KAIP GRAŽI KELIONĖ

291

 Dalia Staniškienė

ŽMOGAUS TEOLOGIJA (III)

294

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

IDEALUS ŽMOGUS

298

 Laima Šimonytė

KENTĖJIMŲ PRASMĖ

300

 Chiara Lubich

VISŲ UŽUOVĖJA

301

 Albinas Motiejūnas

BESIMELDŽIANČIOS RANKOS

305

 J. Lauriūnas, SJ

GRĮŽKIM Į VIRŠUTINI KAMBARĮ

308

 Vincas Kolyčius

TARNAUKIME LIGONIAMS

310

 Gyd. Viltautė Pocienė

DVI TIKROVĖS

312

 J. Lauriūnas, SJ

VISKAS DIEVO GARBEI

314

 Jūratė Jovaišaitė

TĖVYNĖJE

316

 Gediminas Vakaris

KALBA

318

 Juozas Vaišnys, S J

ĮVAIRYBĖS

319

 Red.

ŠYPSULIAI

320

 Red.

TRUMPAI

322

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas Rimos Polikaitytės nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.