Redaktoriaus auksinio kunigystės jubiliejaus iškilmės

     Penkiasdešs0mt metų "Laiškų lietuviams” redaktoriaus Juozo Vaišnio kunigo šventimų suėjo šm. liepos mėn. 10 dieną. Kdangibuvo vasaros laikas, žmonės išsiskirstę atostogų, tai Akademinį Skautu Sąjūdžio Vadija nutarė šio jubiliejaus minėjimą atidėti rudeniop, spalio mėn. 24 dienai. Minėjimo komitetą sudarė ASF filisteriai: Leonas Maskaliūnas (pirm.), Jūratė Variakojienė (vicePIRM.), Danutė Eidukienė, Kęstutis Ječius, Aleksandra Likanderienė ir dviejų skautininkių draugovių drauginink4s —s. fil Jolanta Kerelienė bei s. Aldona Palukaitienė.

     Minėjimas buvo pradėtas mišiomis, kurias su jubiliatu koncelebravo septyni kunigai. Giedojo solistė Laimutė Stepaitienė, vargonavo muzikas Ričardas Sokas. Įspūdingą pamokslą pasakė kun. Anicetas Tamošaitis, SJ. Po Mišių visi susirinko į Jaunimo centro didžiąją salę — apie 300 žmonių. Įėjus jubiliatui su palyda nuaidėjus gausiems plojimams ir apjuosus jį tautine juosta, prasidėjo akademinė dalis, kuriai vadovavo Leonas Maskaliūnas ir Jūratė Variakojienė.

     Pirmiausia buvo paskaitytas popiežiaus Jono Pauliaus II atsiųstas palaiminimas. Raštu sveikino Čikagos kardinolas Juozas Bemardin, vysk Paulius Baltakis, Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis (iš Marijampolės). Vėliau buvo atsiųstas Illinois gubernatoriaus Jim Edgar sveikinimas. Raštu sveikino kelios dešimtys kun. J. Vaišnio draugų bei pažįstamų iš Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų.

     Žodžiu sveikino kons. Vaclovas Kleiza, v.s. fil. Sigitas Miknaitis LSS vardu, v.s. fil. Edmundas Korzonas ASS vardu, Salomėja Endrijonienė Jaunimo centro vardu, Jadvyga Damušienė Ateitininkų sendraugių vardu.

     Paskui trumpomis kalbomis buvo apibūdinta jubiliato įvairiopa veikla. Kun. V. Bagdanavičius, MIC, kalbėjo apie jo kunigystę, Vytautas Kasniūnas — kun. Vaišnys visuomenininkas ir žurnalistas, Danutė Bindokienė — lituanistas ir mokytojas, Vytenis Statkus — skautas, Kęstutis Ječius — skautas akademikas, Halina Plaušinaitienė — marijampolietis, Rygiškių Jono gimnazijos auklėtinis.

     Po visų sveikinimų bei kalbų prabilo ir jubiliatas, visiems padėkodamas už taip gražiai ir kruopščiai suruoštą minėjimą. Jis papasakojo vieną kitą epizodėlį iš savo gyvenimo, prisipažino, kad šios iškilmės jam buvo didelė staigmena, jis nesitikėjo turįs tiek daug draugų, nė nenujautė, kad susirinks tokia minia žmonių.

     Prel. J. Prunskiui sukalbėjus maldą, buvo Aldonos Šoliūnienės paruošta vakarienė. Po vakarienės — meninė programa. Solistė Dalia Eidukaitė-Fanelli su savo asmenišku akompanuotoju padainavo keletą dainelių ir arijų, o smuikininkas Kazys Motekaitis, akompanuojant Ričardui Sokui, pagrojo kelis kūrinius.

     Prisiminęs tas malonias iškilmes, kun. Vaišnys dar kartą nuoširdžiai dėkoja visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie jam surengtos šventės. Taip pat dėkoja visiems apie jo veiklą rašiusiems šio žurnalo lapkričio mėn. numeryje. Tą numerį jis laiko draugų jam sukurtu prasmingu paminklu.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, S J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.