LKMA prezidentas prof. dr. Giedrius Uždavinys ir Akademijos mokslinė sekretorė dr. Antanė Kučinskaitė praneša, kad visuotiniu balsavimu buvo išrinkta LKMA Mokslo Taryba. 1. Architektūra: Napalys Kitkauskas ir Alfredas Kulpa-Kulpavičius. 2. Biologija, gamtos m.: Jonas Genys ir Vygantas Vanagas. 3. Chemija, biochemija:. Rimantas Sližys ir Sofija Kanopkaitė. 4. Ekonomika, sociologija: Mons. Vytautas Kazlauskas ir Valerija Uždavinienė. 5. Filologija: Antanas Balašaitis ir Aldona Šlepetytė-Janašienė. 6.    Filosojija: Kęstutis Girnius ir Albinas Plėšnys. 7.    Fizika, matematika: Danutė Raškinienė ir Arūnas Liulevičius. 8. Geografija, geologija: Irena Ignatavičienė ir Ramunė Vaitonienė. 9. Istorija, etnol., menot.: Vacys Milius ir Angelė Vyšniauskaitė. 10. Medicina: Gintautas Česnys ir Dalia Tamulevičiūtė. 11. Pedagogika: Magdalena Karčiauskienė ir Vytautas Karvelis. 12. Psichologija: Danutė Gailienė ir Giedrė Butkienė. 13. Technika, informatika: Bronius Tamulynas ir Albertas Jasiulionis. 14. Teisė, politologija: Vytautas Dambrava ir Eduardas Monkevičius. 15. Teologija: kun.Viktoras Rimšelis ir kun. Vytautas Vaičiūnas.

 Arkivyskupai P. Marcinkus ir C.A. Salatka, Amerikos katalikų vyskupų konferencijos įgalioti, nuvyko į Lietuvą ir atstovavo Amerikos katalikų Bažnyčiai, ten sutinkant popiežių. Arkivysk. P. Marcinkus ilgiau pabuvo Lietuvoje, nes norėjo susipažinti su savo tėvų kraštu, “pats norėjo pamatyti, ar ten tikrai taip gražu, kaip tėvelių pasakota”.

 Šiuo metu Lietuvoje yra įteisintos devynios konfesijos. Iš jų šešios krikščioniškos: dvi katalikų (Romos ir Rytų — unitų), dvi ortodoksų — stačiatikių ir sentikių, dvi protestantų — evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų. Įteisintos trys nekrikščioniškos tikybos — žydų, musulmonų ir karaimų.

Vysk. Hansas Dumpys, Čikagos ev. liuteronų “Tėviškės” parapijos klebonas, rugsėjo mėn. buvo nuvykęs į Lietuvą. Teologijos centre prie universiteto Klaipėdoje, kur buvo ruošiamas teologijos seminaras lietuvių evangelikų liuteronų dvasininkams ir teologijos studentams, dėstė evangelistiką. Parapijoje jį pavadavo teologijos studentas iš Lietuvos Valdas Aušra.

 Rugsėjo pradžioje Dės Plaines, IL, įvyko Pasaulio katalikių moterų organizacijų suvažiavimas. Prof. Aldona Janačienė atstovavo Lietuvai ir išeivijai. Ji yra Pasaulio lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungos valdybos pirmininkė. Pop. Jonas Paulius II neseniai paskyrė jai medalį “Pro Ecclesia et Pontifice”.

 Pasaulio jaunimo dienose Denver, CO, kur buvo atvykęs ir pop. Jonas Paulius II, lietuvių grupę sudarė maždaug 30 asmenų iš Lietuvos ir išeivijos. Grupei vadovavo vysk. P. Baltakis ir seselė Ignė Marijošiūtė. Jaunimo dienos vyko rugpjūčio mėn. viduryje.

Rugsėjo mėn. pradžioje komunistinėje Kinijoje lankėsi aukščiausio rango Vatikano atstovas kard. Roger Etchegaeay. Šis vizitas turėtų reikšti pasikeitimus šv. Sosto ir Pekino santykiuose, kurie 40 metų buvo labai priešiški.

 Išvedus 1993 m. rugpjūčio 31d. Rusijos kariuomenę iš Lietuvos, visose krašto bažnyčiose skambėjo varpai.

 Šv. Kazimiero liet. parapija Racine, WI, rugsėjo 12 d. prisiminė savo 80 m. gyvavimo sukaktį. Parapiją aptarnauja tėvai marijonai. Šiuo metu parapijos klebonu yra kun. St. Saplis, MIC.

 Tilžėje buvusios bažnyčios vietoje pradėta statyti nauja katalikų bažnyčia. Lietuvos vyriausybė statybai paskyrė 2 mil. litų. Daug lėšų surinko Karaliaučiaus krašto tikintieji ir tautiečiai iš Vakarų.

Spalio 15 d. sukako 75 m., kai pal. Jurgis Matulaitis įsteigė Nekalto Prasidėjimo Švč. M. Marijos — Vargdienių seserų vienuoliją Marijampolėje. JAV jų vienuolijos centras yra Putname, CT.

 Pop. Jono Pauliaus II atvykimo į Lietuvą proga Lietuvos bankas išleido 10.000 dešimties litų monetų, kurios pardavinėjamos po 100 litų, bet ne nominaline kaina. Vienoje monetos pusėje yra pop. Jono Pauliaus II bareljefas, kitoje — Vytis.

 Faith in Action, katalikų organizacija, įkurta amerikietės Elizabeth Fojtu iniciatyva prieš maždaug pusantrų metų, š.m. rugsėjo pradžioje išsiuntė 4 jaunuolius, baigusius aukštuosius mokslus ir turinčius patyrimo mokytojauti ir dirbti su vaikais ir jaunimu, į Lietuvą. Jie dėstys anglų k. Utenoje atkurtoje “Saulės” gimnazijoje ir Panevėžio katalikių mergaičių žemės ūkio mokykloje.

“Argi ne dabar laikas tautai, sulaukusiai šv. Tėvo, atsitiesti”, — pasakė Kauno vysk. Sigitas Tamkevičius.

 Su pop. Jonu Paulium II į Lietuvą buvo atvykę 18 garbės svečių. Iš jų — trys kardinolai.

Kun. Antanas Bertašius, 1957-1981 m. dirbęs įvairiose EI Paso diecezijos parapijose Texas ir New Mexicos valstijose, nuo 1984 m. Šv. Kazimiero parapijos Paterson, NJ, administratorius, pop. Jono Pauliaus pakeltas prelatu.

Vilniaus arkikatedroje susitikime su Šv. Tėvu dalyvavo 334 kunigai ir vienuoliai, 638 seserys vienuolės ir 78 broliai.

Lietuvos Vyčių ekskursijoje, vykusioje rugsėjo mėn. pradžioje į Lietuvą sutikti pop. Jono Pauliaus II, dalyvavo 114 Vyčių. Ta pačia proga jie lankėsi ir savo tėvų bei senelių tėviškėse.

 Vilniuje pasirodė Andre Fossardo knyga “Jono Pauliaus II pasaulis”, išleista “Baltos lankos” leidyklos. Ją iš prancūzų k. vertė Aldona Merkytė.

 Šv. Tėvas Jonas Paulius II atsiuntė savo palaiminimą kun. Juozui Vaišniui jo auksinės kunigystės sukakties proga. Akademija kun. J. Vaišniui pagerbti buvo spalio 24 d. Jaunimo centre, Čikagoje.

 Rugsėjo 22 d. Lietuvos operos ir baleto teatre įvyko Lietuvos žydų genocido 50 m. skirtas gedulo minėjimas.

 Kun. Ričardas Mikutavičius, Kauno Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) parapijos klebonas, šią vasarą atliko sielovadinę kelionę Australijoje, aplankydamas lietuvių bendruomenes Adelaidėje, Melboume, Geelonge, Hobarte, Brisbanėje, Gold Coast, Sydnėjuje, Perthe ir kitur.

     Vysk. Paulius Baltakis buvo nuvykęs į Lietuvą popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga.

Detroito lietuvių Dievo Apvaizdos parapija atšventė 85 m. sukaktį. Parapijai teko vietą keisti net tris kartus. Naujieji milijoninės vertės pastatai — bažnyčia ir Kultūros centras — buvo pastatyti 1973 m. Southfielde, Detroito priemiestyje. Moderni bažnyčia papuošta Vyt. Jonyno vitražais ir Jurgio Daugvilos medžio drožiniais. Parapijos klebonu yra kun. V. Kriščiunevičius.

■ Pop. Jono Pauliaus II palydai “Šarūno” viešbutis Vilniuje paskyrė 20 kambarių, vestibiulį ir kavinę su švedišku stalu. Viešbutį saugojo speciali apsauga.

 “Jėzau, tu mano gyvybė” vardu komp. VI. Jakubėno religinių giesmių rinkinys pasirodė Lietuvoje. Rinkinys tinka evangelikų reformatų bažnyčios giedojimo praktikai, koncertams.

 Popiežiaus lankymosi Lietuvoje proga Lietuvoje buvo išleistas populiarių giesmių rinkinys “Teskamba giesmės”. Taip pat buvo parengtas specialus informacinis leidinys atvykusiems svečiams, užsienio maldininkams ir žurnalistams susipažinti su Lietuva ir jos istorija.

Kartu su popiežium šv. Mišias Vingio parke koncelebravo 135 kunigai, Kauno Santakoje — 173, prie Kryžių kalno — 154. Vingio parke buvo pakrikštyta 10 jaunuolių. Į popiežiaus aukojamas šv. Mišias Vingio parke išdalinta 128.000 kvietimų, Kauno Santakoje — tiek pat, prie Kryžių kalno — 300.000.

 Visas savo kalbas ir pamokslus (su mažomis išimtimis) Lietuvoje popiežius Jonas Paulius II pasakė lietuviškai. Kalbą studijuoti ir jos vartojimui tobulinti pradėjo prel. S. Žilys.

 Liepos 8-15 d. paskaitas Vilniaus, Panevėžio, Telšių ir Kauno katechetams skaitė Linzo, Austrijos, universiteto teologijos fakulteto prof. Matthias Scharer, vienas iš lietuvių kalba išleisto tikybos vadovėlio “Tikėjimas ir gyvenimas” autorių. Susitikimuose su katechetais jis akcentavo tris problemas: kaip galimas gyvas mokymas, kokios yra religinio vaikų ir jaunuolių vystymosi ypatybės bei kaip konkrečiai dirbti su Šv. Raštu per tikybos pamokas.

Rugsėjo 3-5 d. Čikagoje ir Lemonte įvyko Ateitininkų federacijos prieškongresinė konferencija. Dalyviai suvažiavo iš Čikagos, Los Angeles, Toronto, Detroito, Clevelando, Vašingtono ir kitur. Numatyta kitais 1994 metais kongresą šaukti Lietuvoje ir ten perkelti organizacijos vadovybę.

Iš Vatikano kartu su popiežium Jonu Paulium II buvo atvykę į Lietuvą Vatikano valstybės sekr. kard. A. Sodano, sekretoriato vadovas arkivysk. G. Batista, popiežiaus rūmų prefektas vysk. D. Mondozzi ir kiti aukšti Vatikano pareigūnai.

Lietuvoje veikia devynios evangelikų reformatų parapijos. Ir jie jaučia savų dvasininkų trūkumą. Jonas Gilys, lietuvių kilmės amerikietis, visose devyniose parapijose šią vasarą vedė seminarus.

Tolimuose Rytuose, Vladivostoke, nuo senesnių laikų veikė maža įvairių tautybių katalikų parapija. Bolševikmečiu ji buvo apmirusi, o dabar pamažu atgyja. Pradžioje į Mišias susirinkdavo vos keliolika žmonių, o pastaruoju metu beveik pora šimtų tikinčiųjų. Jų tarpe yra ir keliolika lietuvių.

Popiežiaus lankymuisi Lietuvoje prisiminti daugelyje vietų buvo pastatyti kryžiai. Daugiausia — Kaune: Dariaus Girėno stadione, Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje, Taikos kalnelyje prie VI forto. Prie VI forto, kur stovėjo neva pirmasis į Kauną įvažiavęs “išvaduotojas” rusų tankas, jį išvežus, buvo pastatytas kryžius. Kažkas jį nuvertė. Po to vėl atsirado kryžius. Kalva imta vadinti Kryžių kalneliu. Kartais ten aukojamos šv. Mišios.

Popiežiaus vizito Lietuvoje išvakarėse Lietuvos Respublikos min. pirm. A. Šleževičius, užklaustas, kiek atseis popiežiaus vizitas Lietuvoje, pasiūlė šio vizito vien materialine išraiška nevertinti. Iš dalies tai būsianti kompensacija Bažnyčiai už per tiek metų patirtus praradimus. Tai kompensuosis dvasiniais dalykais.

Rugsėjo 3 d. “L’Osservatore Romano” išleido specalią laidą popiežiaus Jono Pauliaus II kelionei į Lietuvą paminėti. Rugsėjo 15 d. buvo išleista speciali šio laikraščio laida su visais autentiškais kalbų, pasakytų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tekstais.

Kun. Pranas Račiūnas, MIC, Lietuvos marijonų provinciolas, pastaraisiais metais išleido tris savo eilėraščių knygas vaikams: “Mylėkime Dievą ir tėvynę” (1992 m., 118 nusl.), “Sakmės ir baladės” (1992 in„ 61 pusi.) ir “Gėlių gėlė” (1993 m., 67 pusi.)

VIII Mokslo ir kūrybos simpoziume teologijos-filosofijos sekciją suorganizavo Aldona Zailskaitė, teologijos magistru įsigijusi Catholic Theological Union Čikagoje, specializuodamasi Šv. Rašto srityje. Ji yra “Draugo” dienraščio pirmojo puslapio redaktorė.

Dabar Lietuvoje plečiasi įvairios religinės sektos: Naujieji apaštalai, Jehovos liudininkai, Hare Krishna, Sun Myung jungtinė bažnyčia, Tikėjimo žodis, šaka vadinamosios Pilnos evangelijos bažnyčios, kilusios Upsaloje, Švedijoje, net ir Šėtono kultas...

Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys, Putnam, CT, spalio 15 d. šventė deimantinę savo vienuolijos sukaktį. Ta proga atsikvietė iš Kauno mergaičių bažnytinį chorą “Pastoralę”, kuris spalio -lapkričio mėn. sėkmingai koncertavo daugelyje JAV vietovių, kur yra gausesni lietuvių telkiniai.

Kard. Vincentas Sladkevičius, pusšeštų metų išbuvęs aukščiausiu Lietuvos katalikų Bažnyčios hierarchu — Vyskupų konferencijos pirmininku, iš šio posto atsistatydino. Naujuoju pirmininku Lietuvos vyskupai spalio 15 d. išrinko Vilniaus arkivyskupą Audrį Juozą Bačkį.

Kaupiamos lėšos Lietuvos ateitininkams. Išeivijos ateitininkai yra pasiryžę sukaupti iki 100.000 dol. organizacijos darbams Lietuvoje: Berčiūnų stovyklavietei sutvarkyti, Ateitininkų namams Kaune, kuriuos tikimasi atgauti, remontuoti ir kitiems reikalams. Vajui vadovauja dr. Petras Kisielius.

Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, rugsėjo mėn. pradžioje buvo atidaryta bažnytinių rūbų paroda, skirta šv. Tėvo vizitui į Lietuvą. Čia buvo parodytas labai vertingas bažnytinių drabužių rinkinys. Kai kurie eksponatai yra net iš XVI amžiaus.

Dr. Arvydas Žygas, Šalkauskio premijos laureatas, spalio 16 d. per Vairo radiją Čikagoje kalbėjo apie Šv. Tėvo apsilankymo nuotaikas Lietuvoje.

Juoz.M.