NAUJI LEIDINIAI

▼    Viktoras Gidžiūnas, OFM. JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771-1849). Redagavo A. Liuima, SJ. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1993 m. Romoje. 295 psl., kaina nepažymėta. Užsakymus siųsti šiuo adresu: L.K.M. Akademijos reikalų vedėjui, Jakšto 9, 2001 Vilnius, Lithuania.

▼    Vytautas Vaitiekūnas. VIDURNAKČIO SARGYBOJE I. Rinktiniai raštai. Redagavo Antanas Sabalis. Išleido Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1993 m. Viršelis Pauliaus Jurkaus. 371 psl., kaina nepažymėta.

▼    Andrius Norimas. GROŽIO AKIVAIZDOJE. Novelės ir apybraižos. Viršelyje Čiurlionio kūrybos reprodukcija. Išleido Literatūros Mylėtojų Talka 1993 m. Tiražas 500 egz. 207 psl., kaina 10 dol.

▼    Janina Strimaitienė. SU VYTURIAIS. Eilėraščiai. Išleista Kaune autorės lėšomis 1992 m. Dailininkas Justas Tolvaišis. Kieti viršeliai, 159 psl.

▼    Juozas Paškevičius-Arvydas. JAUČIU, MATAU, GIRDŽIU... Eilėraščiai. Išleista 1993 m. Čikagoje. 111 psl., kaina nepažymėta.

▼    Algimantas Kezys. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIUS. Teologiniai svarstymai šių dienų krikščioniui. Išspausdinta rankraščio teisėmis. Išleista autoriaus lėšomis 1993 m. Čikagoje. 99 psl., kaina nepažymėta.

▼    Algirdas Sabaliauskas. WE, THE BALTS. Translated by Milda Bakšytė-Richardson. Edited by R.E. Richardson. With an Introduction by William R. Schmalstieg. Science and Encyclope-dia Publishers, Vilnius, Lithuania, 1993.

▼    Algirdas Sabaliauskas. ŽODŽIAI KELIAUJA. Kaunas “Šviesa” 1993. Dailininkė Irena Geniušienė. Maža, bet įdomi knygelė. Kiek pasaulyje kalbų? Kuri kalba seniausia? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų padės atsakyti gyvas autoriaus pasakojimas, iliustruotas nuotaikingais piešiniais. Skiriama aukštesniųjų klasių mokiniams ir visiems, kurie domisi kalba.

▼    NAUJOJI VILTIS. Politikos ir kultūros žurnalas. Nr. 24, 1993 m. Vyr. redaktorius dr. Algirdas Budreckis, 147 Clay st., Quincy, MA 02170. Administracija: Oskaras Kremeris, 1005 Sher-wood Dr., La Grange Park, IL 60525. Šio nr. kaina — 7 dol.

▼    Į LAISVĘ. Nr. 116/153. Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuviškų studijų centras Čikagoje tris kartus per metus. Redaguoja Juozas Baužys. Administratorius Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.

▼    LITUANUS. Vol 39, No. 3. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Leidėjų administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, II 60629-2913. Išeina keturis kartus per metus.