religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / GRUODIS — DECEMBER / VOL. XLIV, NO. 12

GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS

361

 Vysk. Josef Wert, SJ

KALĖDINĖS MINTYS

364

 Kunigas Jonas

DIEVO PALAIMINTAS DERLIUS

366

 Anicetas Tamošaitis, SJ

TAIP REIKIA GINTI BAŽNYČIĄ...

372

 Elena Šiuliauskaitė

MEILĖ — ĮSTATYMO PILNATVĖ

376

 Chiara Lubich

UŽDEKIT ŽIBURIUS

377

 Lacrima

MĖLYNIEJI SVIEDINIAI

378

 Marija A. Jurkutė-Bražiūnienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

381

 Jonas Lauriūnas, SJ

ATLAIDUMAS

384

 Sandra Petraškaitė

KNYGOS

385

 Red.

TĖVYNĖJE

386

 Marija A. Jurkutė

KALBA

390

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

392

 Red.

ŠYPSULIAI

393

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

394

 Juoz. M.

Minėdami Išganytojo atėjimą į šį pasaulį,
prašome, kad jis pripildytų visų skaitytojų, bendradarbių bei rėmėjų
širdis tikro kalėdinio džiaugsmo ir
laimintų mūsų žingsnius ateinančiais metais!

Leidėjai, Redakcija, Administracija

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš redaktoriaus auksinio kunigystės jubiliejaus iškilmių. Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

     The statement of ownership, management and circulation LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians — is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, SJ. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2,237. Totai distribution 2,197 copies, mail subscription — 2,057, free distribution — 140. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 40 copies are left over. Annual subscription is $15.00, single copy — $1.50. Second class postage paid at Chicago, IL.