Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams:

1.000 dol. aukojo Lietuvių Fondas.

Po 85 dol. aukojo: I. Kairytė, V. Petkienė.

60 dol. aukojo E. Maximovitsch.

Po 50 dol. aukojo: M. Jasaitis, L. Kriaučeliūnas, A. Karaliūnienė.

Po 35 dol. aukojo: D. Balčiūnas, B. Čepaitienė, kun.V. Pavalkis.

25 dol. aukojo O. Norkus.

Po 20 dol. aukojo: S. Slavickas, P. Lukoševičius, R. Kriaučiūnas, A. Sutkuvienė.

Po 15 dol. aukojo: B. Morkūnas, M. Bumbulienė, A. Martišius, B. Kašinskas, J. Miečius, B. Pauliukonis, A. Aviža, A. Lauraitis, P. Murinas, G. Gražienė, J. Mikaila, V. Udrienė, A. Paulius, P. Žilinskas, S. Daržinskis, J. Siaurusaitis, A. Paulikas, J. Ardys, Msgr. L. Peck.

Po 10 dol. aukojo: V. Laniauskas, V. Gudaitis, V. Mikuckis, A. Skučas, S. Kavaliūnas, A. Puteris, A. Baleišis, A. Budreckas, S. Prialgauskienė, L. Šmulkštys, J. Vaineikis, O. Skrebūnas, K. Beiga, V. Siliūnas, P. Šošienė, A. Karaliūnas, J. Petrauskienė, F. Černius, P. Giedrimas, A. Rimkus, S. Dargis, A. Lekeckienė, D. Surantas, T. Varanka, R. Boris, kun. L. Dieninis, J. Radas, T. Alenskas, P. Dirda, L. Krajauskas, B. Neverauskas, V. Norvilas, A. Čepulis, D. Mikoliūnas, M. Arštikys, S. Damašienė, A. Lauraitis, R. Matonis, P. Raulinaitis, kun. J. Kluonius, A. Karaitis, V. Rugienius, J. Arlauskas, K. Majauskas, A. Pocius, V. Krasauskas, V. Stropus, I. Oksas, kun. P. Sabulis, O. Kindurienė, K. Linkus, B. Lukas, O. Šilėnienė.

Po 5 dol. aukojo: P. Misevičius, S. Jelionienė, V. Abramavičius, B. Petrošius, R. Stakauskienė, V. Graužinis, J. Giedrimas, K. Ancerevičienė, S. Brizgys, E. Radzevičiūtė.

2 dol. aukojo E. Šilgalienė.

*  *  *

“Laiškų lietuviams” konkursas baigiasi kovo 1 d. Iki tos dienos redakciją turi pasiekti konkursui skiriami straipsniai, vėliau atsiųsti nebus į konkursą priimami. Šio konkurso temos: 1. Dėkingumas,

2. Į ką kreipti dėmesį kuriant šeimą, 3. Kaip sucementuoti šeimą, kad nesuirtų, 4. Dabartinio mūsų jaunimo charakteristika.

Jau esame gavę keletą straipsnių iš Lietuvos, o iš išeivijos — dar nė vieno.

Konkurso laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje gegužės mėn. 16 d. Jaunimo Centre.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S J. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.