Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams rėmėjams:

300 dol. aukojo kun. G. Kijauskas, SJ.

40 dol. aukojo V. Lesniauskas.

35 dol. aukojo: kun.V. Radvina, prel. J. Kučingis, J. Jankauskas Po 25 dol. aukojo: A. Šešplaukis, B. Čižikaitė.

Po 20 dol. aukojo: T. Norkus, E. Druskis, E. Diminskis, G. Ažubalis.

Po 15 dol. aukojo: O.Dovydaitis, A. Lesevičius, T. Zailskas, E. Nemickienė, Z. Martinaitienė, O.Vilėniškis, P. Lekutis, P. Norvilas, Č. Masaitis, kun. A. Rubšys, N. Šumskis, J. Sungaila, A. Valavičius, V. Stančius, A. Šmulkštienė, V. Prunskis, E. Jasaitienė, P. Gruodis, E. Arlauskas, J. Kačkelis, J. Skladaitis, V. Sinkus, P. Ragienė, V. Rapšys, M. Krasauskas.

13 dol. aukojo A. Saulis.

12 dol. aukojo J. Nevulis.

Po 10 dol. aukojo: V. Poderys, S. Blynas, J. Telson, M. Židžiūnienė, kun. A. Goldikovskis, G. Kaufmanas, S. Slepawic, R. Povilaitis, D. Žuraitis, A. Kuzmickas, V. Giniotis, S. Žilevičius, K. Sadauskienė, V. Gailiūnas, Putnamo Seselės, A. Petrašiūnas, B. Kasakaitis, P. Žumbakis, P. Sidzikauskas, P. Sideravičius, K. Stravinskas, T. Bogušas, V. Kamaitis, S. Kasnickas, A. Rudis, kun. J. Grabys, P. Jadviršis, J. Zalagenas, A. Čepėnas, S. Jurkūnas, G. Reskevičius, B. Žemaitis, M. Česas, M. Edelis, B. Prasauskas, G. Sirutienė, M. Vilutis, E. Pagirys, O. Martišauskas, T. Gečienė, Z. Brencius, J. Gelumbauskas, V. Peseckas, A. Pužauskas, L. Tijūnėlis, F. Galdikas, B. Harris, A. Bilaitis, A. Matulionis, A.Barzdukas, E. Gaškienė, A. Jurjonas, A. Stankaitis, L. Bajorūnas, J. Pleinys, V. Bubnienė, V. Vaitkevičienė, J. Žitkus.

5 dol. aukojo: A. Kižienė, kun. K. Trimakas, P. Pranis, M. Čėsna, kun. R. Krasauskas, P. Zaranka, K. Trečiokas, P. Petraitis, V. Maciūnas, P. Kaufmanas, V. Taseckas, G. Miglinas, V. Šaulys, D. Pareigis, V. Mažeika, G. Indreika, S. Pumputis, J. Stasiūnaitis, J. Starkus, E. Gimžauskienė, A. Saudargas, I. Ulpaitė, A. Čepulis, I. Miliauskas, R. Kronas, B. Podienė, F. Putrius, J. Miceika, I. Kazlauskas, G. Palionis, D. Zailskas, A. Pakštys, E. Vasyliūnas, kun. J. Pakalniškis, N. Kaminskas, J. Kliorys, P. Abromaitis, V. Kezinaitis, K. Juškaitis, J. Šlapkauskas, V. Švabas, L. Jankūnas, K. Orentas, J. Žemaitis, J. Likander, V. Musonis, E. Sirutis, V. Kleiva, J. Grigaitis, V. Račiūnas, B. Šlajienė, E. Susmaras, L. Raslavičius, O. Venclovas, S. Lukas, O. Siliūnas, G. Bajorūnas, S. Galisienė, A. Jadviršis, A. Stukas, M. Kuprienė, L. Ringienė, L. Sidrys, M. Matuzas, E. Bielkevičienė, A. Lietuvninkas, J. Juknelis, V. Mitkus, B. Rygertas, L. Vansauskas, S. Zeikus, M. Matulionis, L. Paulavičius, A. Dzirvonas, T. Rūta, L. Morkūnas, A. Smolinskas, J. Spurgis, M. Macieža, M. Noreika, F. Dimgaila, V. Žebertavičius, B. Kruopis, S. Bublienė, P. Pagojus, A. Bigelis, J. Matulaitis, M. Kvedaras, kun. V. Piktumą, M. Kapočius, E. Tutinas, A. Gylys, B. Venclova, J. Juškas, K. Rimas, V. Pleškus, V. Jarmas, A. Povilaitis, M. Kušlikienė, V. Dailidkienė, V. Abromavičius, B. Petrošius, R. Stakauskienė, V. Graužinis, J. Giedrimas, K. Ancerevičienė, S. Brizgys, E. Radzevičiūtė, K. Rožanskas, S. Bobelis, S. Barmus, E. Jurkėnienė, J. Latvys, V. Milavickas, H. Moliejus, A. Smilga, S. Vilūnas, M. Baukus, S. Plenienė, S. Vaišvila, R. Andrijauskienė, S. Kikilas, A. Bražėnas, J. Mikulionis, K. Ratavičius, E. Gaižutis, A. Juodvalkis, A. Mažeika, J. Mikutaitis, K. Mikužis, J. Ališauskas, V. Vizgirda, kun. P. Liuima, S. Strolis, G. Juškėnas, V. Rociūnas, M. Pranckevičius, J. Ambrizas, A. Laucis, S. Strokas, J. Kojelis, J. Juškas, J. Morkūnas, C. Surdokas, M. Jonelis, V. Otto, J. Gustainis, O. Pranckevičiūtė, A. Venckus, V. Kazlauskas, A. Ruigys, J. Lašinskas, J. Budreika, kun. A. Babonas, T. Merkevičius, V. Numgaudas, J. Stirbienė, A. Naudžiuvienė, L. Vedegys, O Kremeris, B. Lintakas, J. Veselka, H. Milaknis, K. Genčius, K. Skaisgirys, A. Mikėnas, R. Petrai tienė.

3 dol. aukojo S. Žieduonienė.

2 dol. aukojo E. Šilgalienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.