religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / KOVAS — MARCH / VOL. XLIV, NO. 3

PRASMINGIAUSIA GAVĖNIOS ATGAILA

73

 Juozas Vaišnys, S J

LIETUVA

75

 V. Mykolaitis-Putinas

JĖZAUS MOKSLAS APIE VIDINĮ GYVENIMĄ

76

 Wilhelm Schmidt

KAS TIKI — GYVENA

81

 J. Lauriūnas, SJ

PRIIMKITE VIENI KITUS

84

 Chiara Lubich

IMPRESIJOS (II)

85

 Rita Vinciūnienė

DIEVUI — TAIP, BAŽNYČIAI — NE

89

 Algirdas Paliokas, SJ

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS IR RELIGIJA

94

 Zenonas Prūsas

NENUSILENKĘS MELUI

96

 Elena Šuliauskaitė

KAI TYLA KANKINA

98

 Rita Latvėnatiė

ŽMONĖS, KURIE IEŠKO DIEVO

100

 Juozas Prunskis

TĖVYNĖJE

104

 Gediminas Vakaris

KALBA

103

 Jonas Palionis

ĮVAIRYBĖS

105

 Red.

ŠYPSULIAI

106

 Red.

TRUMPAI

107

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas įvairių fotografų nuotraukomis iš neseniai išėjusios Algimanto Kezio redaguotos knygos “Vandenys”.

Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.