MIRTIES ANTAGONISTĖ — ATMINTIS

     Didelę destrukciją mūsų gyveniman savo šaltu, lediniu dvelkimu įneša negailestingoji ir nelaukiamoji viešnia — mirtis. Iš mūsų tarpo į Anapilį vienas po kito iškeliauja tautos šviesuoliai — dvasininkai, rašytojai, publicistai, menininkai, mokslininkai, pedagogai, inžinieriai, gydytojai, politikai, karininkai, sportininkai ir t.t. Išeina seni, garbingai savo pareigą žemėje atlikę, išeina, deja, ir jauni, nespėję įvykdyti kilnių sumanymų. Vienus iš jų mirtis pasiima gražiai, harmoningai, kitus —    dramatiškai ir netgi tragiškai. Išėjusieji lieka savo darbuose, kūriniuose, o taip pat artimųjų bei draugų ir pažįstamų atmintyje. Tačiau atmintis turi nelemtą savybę —    silpnėti. Pagaliau ir mirusius šviesuolius pažinojusiųjų ratas siaurėja. Todėl manome, kad, sakykim, tokių žmonių atminimui skirtas leidinys “Memoria”, iliustruotas nuotraukomis ir kitokia memorialine medžiaga, susilauktų gyvo visuomenės dėmesio. Mirtis galinga, ji nugali viską, išskyrus atmintį.

     Mūsų tėra labai mažai — apie tris milijonus tėvynėje ir nepilną milijoną kitoje Atlanto pusėje. Tad branginkime savaimingus tautinio charakterio ir talento bruožus, įamžinkime juos rašte ir vaizdinėje medžiagoje. Didžiausias tautos, tuo labiau mažos, turtas — ne nafta, ne anglis ir net ne auksas, o jos puikūs žmonės, jų išmintis, jų kūrybinis genijus.

     Visus, kas su šiuo teiginiu sutinka, kviečiame imtis plunksnos ir rašyti apie iš gyvenimo anksčiau ar dabar išėjusius draugus, kolegas, pažįstamus, gyvenusius Lietuvoje ir už jos ribų, vertus atminimo, pagarbos įamžinimo. Rašinių žanrai gali būti patys įvairiausi — straipsniai, apybraižos, atsiminimai, vaizdeliai, pokalbiai, interviu, eilėraščiai, apsakymai, apysakos, pjesės ir pan.

     Rašinius ir iliustracinę medžiagą siųskite šiuo adresu:

     Leidinio “Memoria” rengėjams
     Erfurto 34-36
     2043 Vilnius, Lithuania.

***

     “Laiškų lietuviams” konkursas jau pasibaigė. Gavome 44 straipsnius, beveik visi iš Lietuvos. Juos jau skaito konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro: Vidas Dumašius, Česlovas Grincevičius, Rūta Jautokienė, Dana Mikužienė ir Stasė Petersonienė. Laimėtojai bus paskelbti gegužės mėn. 16 d. “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje Jaunimo centre.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.