religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / BALANDIS — APRIL / VOL. XLIV, NO. 4

KELIAS Į MŪSŲ DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

109

 Juozas Vaišnys, SJ

KRIKŠČIONIŠKOJI VERTYBIŲ SKALĖ

112

 Kardinolas Alfred Bengsch

DIEVUI — TAIP, BAŽNYČIAI — NE

116

 Algirdas Paliokas, SJ

DVASIOS VAISIAI

120

 Chiara Lubich

BUS ATĖJUSI VALANDA

121

 Julija Švabaitė

IMPRESIJOS (III)

122

 Rima Vinciūnienė

MALDINGUMAS IR DVASINGUMAS

126

 Ses. Ona Mikailaitė

IDEALI MOKYTOJA

128

 Elena Šidlauskienė

SEKTŲ FENOMENAS

132

 Informacinis leidinys

RAŠOME LAIŠKĄ

136

 Antanė Kučinskaitė

KNYGOS

138

 Red.

TĖVYNĖJE

139

 Marija A. Jurkutė

ATGARSIAI

141

 Red.

ŠYPSULIAI

143

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

144

 Juoz.Pr.

Šis numeris iliustruotas V. Petravičiaus grafikos darbų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.