Nuoširdžiai dėkojame “Laiškų lietuviams” rėmėjams120 dol. aukojo L. Normantas

Po 50 dol. aukojo: L. ir A. Stepaičiai, A. Šležas, A. Pažiūra.

35 dol. aukojo O. Jankevičiūtė.

30 dol.aukojo E. Sinsinas.

Po 20 dol.aukojo: A. Smigelskis, J. Rumbutis.

Po 15 dol.aukojo: N. Norris, M. Bichnevičius, kun. M. Kirkilas, A. Malinauskas, A. Masionis, V. Lukošiūnas, D. Polikaitis, S. Mikelevičius, O. Matusaitienė, D. Šatas, B. Banionis.

Po 10 dol. aukojo: J. Merkys, V. Šoliūnas, S. Jankauskas, O. Strimaitienė, M. Steikū-nas, A. Dvedaras, R. Šilgalis, K. Valaitis, G. Vaičaitienė, V. Gečas, V. Lelis, S. Budrys, M. Andriušienė, kun. E. Statkus, J. Gentlesk, kun. V. Kriščiūnevičius, J. Radas, A. Dameika, P. Jonikas, O. Rugelis, D. Žilis, V. Grybauskas, A. Balsys, G. Baltrušaitis, A. Baleišis, A. Dundulis, J. Gasperas, S. Kazlas, Č. Rukuiža, F. Izbickas, S. Jurskytė, V. Mažeika.

Po 5 dol.aukojo: G. Senkevičius, S. Leikienė, P. Simanauskas, J. Lapšienė, L. Milukienė, Z. Junevičienė, D. Mieliulis, B. Zeikus, B. Konauka, J. Rejeris, D. Bilaišis, J. Jarašius, B. Damašius, S. Naikauskas, B. Stangenberg, S. Rajeckas, A. Juškys, K. Ra-mašauskas, V. Kažemėkaitis, kun. D. Kenstavičius, B. Briedienė, F. Tarulienė, A. Stulpinas, A. Samušis, B. Bernotas, kun. V. Katarskis, J. Miltenis, S. Juškaitis. S.

Vaškys, J. Steponaitis, D. Juras, P. Petkelis, M. Kardauskaitė, T. Vaitkūnas, V. Valka-vickas, A. Čepulis, Z. Žebrauskas, S. Čepas, Z. Stančikas, A. Underienė, M. Kapačinskas, V. Sniuolis, O. Peteris, S. Pumputis, B. Martick, E. Vasyliūnas, P. Nekrošius, M. Le-višauskas, J. Stravinskas, M. Tamošiūnienė, P. Macnorius, P. Marcinkus, O. Barauskienė, J. Norvilą.

Visus kviečiame dalyvauti “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje š.m. gegužės mėn. 16 d., sekmadienį, Jaunimo centre.

3    val. — Mišios koplyčioje

4    val. — Konkurso premijų įteikimas 4,30 val. — Vakarienė

Po vakarienės — Meninė programa Įėjimo auka — 20 dol.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.