religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / GEGUŽĖ — MAY / VOL. XLIV, NO. 5

O MALONINGOJI, KILNI MARIJA

145

 Stasys Santvaras

MOTINOS DIENAI

147

 V. Pocienė

MOTINA IR TAUTA

149

 M. Martinaitis

ŽMOGUS IR LABORATORIJOS ŽIURKĖ

150

 Danutė Bindokienė

GĖLĖS

152

 Marija A. Jurkutė

PAL. J. MATULAIČIO TURTO MOKSLAS...

153

 V. Bagdanavičius, MIC

IDEALI MOKYTOJA (II)

155

 Elena Šidlauskienė

EILĖRAŠČIAI

159

 Kazys Bradūnas

DIEVUI — TAIP, BAŽNYČIAI — NE!

160

 Algirdas Paliokas, SJ

PRIIMTI PER MIŠIAS KOMUNIJĄ, AR NE?

163

 J. V.

RADIKALUS PASIRYŽIMAS

164

 Chiara Lubich

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO

165

 J. Lauriūnas, SJ

KELI ŽODŽIAI APIE ŽMOGIŠKUMĄ

168

 K.J. Ambrasas, SJ

BARBORA ŽAGARIETĖ

170

 Algirdas Narbutas

PAVADINIMŲ RAŠYMAS SU KABUTĖMIS

174

 Nijolė Sližienė

TĖVYNĖJE

175

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz.Pr.

Šis numeris iliustruotas italų klasikų sukurtų Madonų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, vvhen bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.