LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945 -1990. Redagavo Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. Apie įvairius išeivijos rašytojus bei poetus čia pateikia medžiagos net 20 literatų ir literatūros kritikų. Viršelis ir dailės priežiūra Vytauto O. Virkau. Lietuvos Fondo lėšomis knygą išleido Lituanistikos Institutas (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 1992 metais. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Tiražas — 1000 egz. Kieti viršeliai, daug nuotraukų, 862 psl., kaina 30 dol.

    “Redaktorių žodyje” trumpai paminėta, kas ir kur pirmiau buvo mėginę rašyti apie išeivijos literatūrą. Toliau tęsiama:

    “Tačiau mūsų egzodo literatūrai augant ir prisiauginant visai naują literatūros tyrinėtojų kartą, augo ir poreikis bendrinio darbo ir rūpesčio dėka nutapyti ir parodyti viso šio egzodinio laikotarpio literatūros portretą. Pirmieji redaktorių (Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajorio), pasišnekėjimai ta kryptimi prasidėjo 1983 metų pradžioje. Dalinis paskatas buvo dar ir tai, kad Lietuvoje tada buvo išleista koautorinė dviejų tomų Lietuvių literatūros istorija, kurioje išeivijos literatūros pokario dešimtmečiams neparodyta jokio dėmesio, dabarties egzodo literatūros tenai nėra.

    Suprantama, jog užtruko, kol buvo suplanuota viso čionykščio veikalo struktūra, kol buvo sutelktas koautorinis kolektyvas daugiausia jau išeivijoje subrendusių ar net ir čia gimusių literatūrologų. O jų rašymo darbui vėlgi prailgus, šios literatūrinės talkos veikalas čia baigiamas 1990 metų faktais, apglėbiant visą tikrąjį 45 metų mūsų egzodo literatūros laikotarpį.

    Veikalas dabar išleidžiamas lyg ir trečiasis tomas anos vilniškės dvitomės Lietuvių literatūros istorijos. Tačiau tenykščių tomų struktūrinių planų čia nesilaikyta. Redaktoriai kokiomis nors specifinėmis nuorodomis iš anksto koautorių nevaržė ir į gautuosius rankraščius savųjų pažiūrų nekaišiojo. Kiek lygino tik stilių, rašybą, taisė vienokias ar kitokias paklaidas, mažino pasikartojimus ir nukrypimus nuo temos į pašalius. Norėta, kad veikalas nebūtų koks vienabalsis, o daugiabalsis, nenuobodus, įvairus savo įžvalgomis ir išvadomis, papuoštas ne tik oficialiomis, bet ir kasdieniško rašytojų gyvenimo nuotraukomis.

    Kad visa tai buvo įmanoma daugiau ar mažiau sėkmingai atlikti, nėra vien tik nuopelnas redaktorių, o daugelio žmonių ir institucijų, kurie suprato reikalo ir pastangų prasmingumą. Štai, pavyzdžiui, buvo suprasta, kad ir akademinis darbas mūsuose turi būti bent minimaliai atlyginamas. Todėl redaktoriai yra dėkingi Lietuvių Fondui už paramą veikalo paruošai, už rašančių honorarams ir kitoms išlaidoms paskirtas sumas.

    Kada rankraščiai buvo jau sukaupti, imta dairytis leidėjo. Susitarta su Lituanistikos Institutu. Bet Institutas buvo bepinigis. Ir vėl pagalbon atėjo Lietuvių Fondas, pažadėdamas visą projektą finansine prasme ištempti iki galo. Tos laimingos pabaigos štai ir sulaukėme, o darbo bei išteklių nesigailėjusiems dėkojame”.

    Milda Budrienė, M.D. AMERIKOS LIETUVIAI GYDYTOJAI (1884-1984). Redagavo Adeodatas Tauragis. Išleido Lietuvių Tyrimo ir Studijų Centras, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Kieti viršeliai, 194 psl., kaina nepažymėta. Knygoje paskirta net 18 puslapių daugelio gydytojų nuotraukoms, pradedant nuo tokių veteranų, kaip generolas Vladas Nagevičius, Kazys Grinius, Jonas Šliūpas, o baigiant jauniausiais, kaip Arvydas Vanagūnas, Jonas Daugirdas, Rimgaudas Nemickas.

    Knyga bus įdomi ne tik čia aprašytiems gydytojams, bet ir jų pacientams.

    LITUANUS. Vol 39, No. 2. Šį numerį redagavo Robertas Vitas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St„ Chicago, IL 60629-2913. Žurnalas išeina keturis kartus per metus: pavasarį, vasarą, rudenį ir žiemą. Prenumerata: bibliotekoms ir įvairioms institucijoms — 15 dol., kitiems — 10 dol. metams.