Nuoširdžiai dėkojame "Laiškų lietuviams" rėmėjams

300 dol. aukojo prel. Juozas Prunskis.

Po 50 dol. aukojo: O. Paškevičius, kun. S. Gaidelis.

45 dol. aukojo D. Balčiūnienė.

43 dol. aukojo Z. Didžbalienė.

Po 35 dol. aukojo: N. Bikulčius, A. Nausėdas.

20 dol. aukojo J.Stankaitis.

Po 15 dol. aukojo: J. Astas. J. Adomaitis, K. Sadauskienė, prel. I.Urbonas, R. Girdauskas, A. Puteris, O. Skrebunas, J. Mikaila. A. Januška.

Po 10 dol. aukojo: I.Laucius, J. Andriukaitis. M. Tarvydas, S. Pusvaškis, J. Sungaila. Z. Martinaitis, E. Šlekys, M. Venskus.

Po 5 dol. aukojo: S. Vaišvila, M. Sušinskas, P. Karosas, V. Dėdinas, S. Bobelis, A. Abromaitis. V. Gudaitis, A. Sekonis, P. Glioksnys, L. Raslevičius, J. Lukoševičius, M. Spence, G. Biskis, I. Kasniūnienė, S. Kezenius, J. Mališka, E. Jaskus, D. Regina, A. Čepulis.

Paskirta Lietuvių Rašytojų Draugijos metinė premija

Vertinimo komisijos nariai: Vytautas Volertas (pirm.), dr. Kostas Ostrauskas ir Leonardas Žitkevičius vienbalsiai nutarė skirti 1992 metų grožinės literatūros premiją rašytojui Kazimierui Barūnui, gyvenančiam Anglijoje, už jo novelių knygą “Ant paskutinės pakopos”, išleistą 1992 metais. 2000 dolerių premijos mecenatas — Lietuvių Fondas.

***

Čikagos pašto reikalavimaivisiems laikraščiams ir žurnalams, kurie siuntinėjami II klase, yra labai griežti. Neseniai mūsų kartoteką labai uoliai kontroliavo ir tikrino atsiųsta pašto atstovė. Prie daug ko prikibo. Liepė sustabdyti žurnalo siuntinėjimą visiems, kurie nesusimokėjo už praėjusius metus prenumeratos mokesčio per 6 ar daugiau mėnesių. Tad nenustebkite, jeigu nesusimokėjusiems laiku prenumeratos mokesčio “Laiškai lietuviams” bus sustabdyti. Jeigu norite juos gauti ir toliau, tai tuoj užsimokėkite. Nevykdant pašto reikalavimų, grasinama atimti teisę siuntinėti leidinį antrąja klase. Jeigu šios privilegijos neturėtume, siuntinėjimas būtų per brangus.

Praėjusieji metai jau baigėsi, tai kas dar už juos nesusimokėjo prenumeratos mokesčio, prašome kiek galima greičiau tai padaryti, Pasibaigus metams, leidžiama dar siuntinėti spaudą prenumeratoriams ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

“Laiškų lietuviams" administracija

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas —Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.