CHIARA LUBICH

“Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, - kas gera, tinkama ir tobula" (Rom 12, 2).

Ši ištrauka paimta iš šv. Pauliaus laiško romiečiams antrosios dalies. Apaštalas apibūdina krikščionio veikimą, kaip išraišką naujo gyvenimo, tikros meilės, tikro džiaugsmo ir tikros laisvės, kurią Dievas mums duoda. Tada krikščionis, Šventosios Dvasios apšviestas ir sustiprintas, galės pasitikti kasdien įvairias gyvenimo situacijas ir problemas nauju būdu.

     Šioje pastraipoje, kuri rišasi su pirmykšte, apaštalas skatina apsispręsti ir stengtis, kad mūsų gyvenimas galėtų būti kaip giesmė Dievo garbei, vykdant jo valią iš meilės, ko jis labiausiai ir nori.

     Norėdami vykdyti Dievo valią, savaime suprantama, jog turime ją pažinti. Tačiau šv. Paulius įsitikino, kad tai ne visuomet lengva. Dievo valią aiškiai suprasti neįmanoma be ypatingo vidinio susikaupimo, kuris padeda įžvelgti, ko Dievas iš mūsų nori, ir išvengti iliuzijų bei klaidų, kurios gali mus suklaidinti.

     Ši ypatingoji Šventosios Dvasios dovana vadinama "įžvalgumu"; ji yra mums būtina, jei norime turėti autentišką krikščionio galvoseną.

     Kaip mes galėtumėm gauti tokią svarbią dovaną ir ką turėtumėm daryti, kad ji mumyse bręstų? Be abejo, mes turime gerai pažinti mūsų tikėjimo principus. bet ir to neužtenka. Šv. Paulius tvirtina, kad privalome gyventi pagal

     Šventąjį Raštą uoliai ir apsisprendę, šalindami baimes, abejones ir pusėtinumą. Tai reiškia, kad visuomet turime sutikti su Dievo valia ir ją vykdyti. Jei tokį pasiryžimą turėsime, galėsime prašyti Šventosios Dvasios, kad galėtumėm išugdyti naują galvoseną, kurios mums tam ir reikia.

     Kaip mes galėtumėm gyventi pagal čia mąstomus žodžius? Melsdami tos šviesos, kad galėtumėm tobulai vykdyti Dievo valią.

     Tad stenkimės pažinti Dievo valią, kuri išreikšta jo žodyje, Bažnyčios mokyme ir kurią mums parodo mūsų gyvenimo pareigos ir padėtis. Tačiau neužmirškime, kad privalome gyventi pagal tikėjimą, jei tai darysime mylėdami, gausime tikrąją šviesą. Jei iš meilės Jėzui vykdysime jo įsakymus konkrečiu būdu, jis apsigyvens mumyse (žr. Jn 14, 21).

     Taip darydami, mes vykdysime Dievo valią ir tai bus jam mieliausia dovana. Jam bus mieliausia ne tik dėl to, kad taip darysime iš meilės, bet ir dėl to, kad tokios mūsų pastangos skleis aplink mus daug šviesos ir skatins krikščionių atsinaujinimą.

     Čia mąstomi žodžiai padės mums vadovautis tikėjimu ir pagal jį kasdien gyventi įvairiose aplinkybėse bei situacijose.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius