religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / SAUSIS — JANUARY / VOL. XLV, NO. 1

JEIGU NEBUS MECENATŲ

1

 Redaktorius

AČIŪ TAU, VIEŠPATIE

4

 Dalia Staniškienė

MALDA NŪDIENOS ŽMOGAUS SAMPRATA

7

 A. Švabaitė-Brazauskienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

13

 Jonas Lauriūnas

IŠ GYVENIMO PAMOKŲ

16

 Antanas Saulautis, SJ

PASIKEISTI IR ATSINAUJINTI

21

 Chiara Lubich

PABENDRAUKIME SU DVASIOS GALIŪNAIS

22

 Juozas Prunskis

“KĄ PADARĖTE VIENAM”

24

 Alė Žibūdaitė

ATLAIDUMAS

26

 Vilma Grabauskaitė

JAUNIMO KELIONĖ PO LIETUVĄ

27

 Giedrė Garlaitė

TĖVYNĖJE

29

 Marija A. Jurkutė

KALBA

34

 Juozas Vaišnys, SJ

ŠYPSULIAI

35

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

36

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Algirdo Griškevičiaus piešinių nuotraukomis. Jo darbų paroda buvo Čikagos Čiurlionio galerijoje praėjusį lapkričio mėnesį.
Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, vvhen bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.