36-asis “Laiškų lietuviams” konkursas

    Skelbiame straipsnio konkursą suaugusiems ir jaunimui. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jaunimas būtinai prie straipsnio turi pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Konkurso taisyklės bus maždaug tos pačios kaip ir praėjusiuose konkursuose, tik straipsniai turės būti parašyti būtinai mašinėle su pakankamais tarpais tarp eilučių. Ranka rašytų į konkursą nepriimsime. Suaugusiųjų rašiniai turės būti maždaug 4-9 puslapių, o jaunimo — bent 2 puslapių, bet pageidaujame ir ilgesnių. Premijų skaičių ir didumą nustatys vertinimo komisija.

    Siūlomos pasirinkti trys temos: 1. Kelias j Lietuvos dvasinį prisikėlimą; 2. Šeima — meilės mokykla; 3. Kitus įveikti gali daug kas, save įveikti gali tik žmogus.

    Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką, kuris siunčiamas šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1995 m. vasario 16 d. Vėliau atėjusieji nebus priimti.

    Konkursui atsiųsti straipsniai tampa redakcijos nuosavybe. Konkurso vertinimo komisija: Juozas Masilionis (pirm.), Aldona Jurkutė (sekr.), Aldona Šmulkštienė (narė). Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinės šventės proga Jaunimo centre balandžio mėn. 30 dieną.

    Baiginatis metams, ateina laikas atnaujinti prenumeratą. Jeigu kas nenori daugiau skaityti “Laiškų lietuviams”, prašome pranešti. Tie skaitytojai, kurie yra užsakę žurnalą žmonėms Lietuvoje, taip pat prašomi neužmiršti atnaujinti prenumeratą. Prenumeratos mokestis j Lietuvą tas pat - 15 dol. metams, nors mums siuntinėjimas kainuoja daug daugiau, bet pasitikime mūsų skaitytojų supratimu ir dosnumu. Labai esame dėkingi visiems, kurie prie prenumeratos mokesčio prideda ir auką. Tik tokiu būdu mums yra įmanoma nepakelti mokesčio, siuntinėjant į Lietuvą. Lietuvoje “Laiškai lietuviams” labai laukiami ir vertinami. Skaitytojai žurnalu dalinasi ir su kitais. Dabar į Lietuvą siuntinėjame apie 400 egzempliorių. Savo bendradarbiams siuntinėjame nemokamai. Džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau bendradarbių iš Lietuvos, bet tai dar nereiškia, kad jau nelauktume rašinių iš mūsų skaitytojų, gyvenančių užsienio kraštuose. Labai laukiame bendradarbių ir konkurso dalyvių iš visų kraštų,

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.