►    Gegužės pradžioje katalikų jaunimo organizacijos “Actio Catholica Patria” kvietimu Lietuvoje viešėjo Koelno arkivyskupijos referentas sektų pasaulėžiūrų klausimais teologas Warner Hobsch. Savo pranešimuose šis ekspertas analizavo sektas bei naujus religinius judėjimus, jų kilmę bei veiklos būdus.

► Kun. Leonardas Andriekus, OFM, liepos 15 d. sulaukė 80 m. Sukakties proga Mažvydo bibliotekoje buvo surengta jo kūrybos paroda.

► “Psalmos” choras, kuriame dalyvauja 14 dainininkų ir kuriam vadovauja muz. Modestas Pitrė-nas, liepos mėn. koncertavo Lincoln Center Plaza, Niujorke, taip pat Apreiškimo lietuvių parapijoje tame pačiame Niujorke.

► Lietuvių Katalikų mokslo akademijos suvažiavimas, antrasis po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, įvyko 1994 m. birželio 5-15 d. Kaune.

►    Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija birželio mėn. atšventė 120 m. sukaktį. Šios kongregacijos seserys, kurių dabar yra 120, didžiausią dėmesį skiria tikybos dėstymui mokyklose.

► Kun Justinas Vaškys, OFM, teologijos mokslus studijavęs Kaune ir Austrijos Schwarzwalde, buvęs Kretingos pranciškonų gimnazijos rektorius, pranciškonų įkūrėjas Amerikoje ir pirmasis provincijolas, daugelio žurnalų redaktorius, mirė 1994 m. rugpjūčio 7 d. Putname, Matulaičio slaugymo namuose.

► Maldininkų kelionė į Kadados Midlando kankinių šventovę buvo rugpjūčio 7 d. Kelionės tikslas — pagerbti Lietuvos kankinius ir melsti Lietuvai dvasinio atgimimo. Pamokslą pasakė kun. Jonas Staškus.

►    Kun. Eigantas Rudokas, studijuojąs teologiją Romone, rugpjūčio mėn. pradžioje buvo atvykęs į JAV ir Putname vadovavo Nekalto Prasidėjimo seselių kongregacijos rekolekcijoms.

►    Kun Juozapo Angelaičio, Dievo Motinos N. P. bažnyčios statytojo, 60 m. kunigystės ir 90 m. amžiaus sukaktis buvo paminėta rugpjūčio 28 d. Clevelande, OH, Šv. Jurgio lietuvių parapijoje.

►    Ev. reformatų kun. Povilas Dilys, lietuvių ev. ref. bažnyčios vadovas (generalinis superintendentas), daugiau kaip 10 m. išbuvęs jungtinės liuteronų-evangelikų Išganytojo parapijos Toronte klebonu, grįžo į Čikagą. Jis dalyvauja ne tik tautinėje lietuviškoje veikloje, bet puoselėja ir ekumeninę idėją, siekdamas kelių į sugyvenimą su įvairiomis religijomis.

►    Saleziečio kun. Prano Gavėno 45 m. kunigystės jubiliejus buvo atšvęstas šių metų vasarą Alytuje. Šis kunigas sielovados darbą dirbo Italijoje ir Brazilijoje, o dabar, vysk. J. Žemaičio pakviestas, atnaujins saleziečių veiklą Lietuvoje. Šiuo metu saleziečiai stato bažnyčias Vilniuje, Palemone ir Rumšiškėse. Lietuvos saleziečių centras dabar yra Palemone.

►    Rugpjūčio 14 d. aštuonios vienuolės kazimierietės minėjo vienuolinių įžadų sukaktis. 75 m. sukaktį minėjo sės. M. Perpetua, o 50 — šios seselės: M. Daniel, Anna Therese, Leoną Miemicki, Helen M. Jakaitis, Regina Sitkus, M. Angelins ir Genevieve Kripas.

►    81-sis Lietuvos Vyčių seimas rugpjūčio 4-7 įvyko Marriot viešbutyje, Čikagoje. Seimo šūkis buvo: “Lietuvos Vyčiai, mūsų kilmė — mūsų stiprybė”.

►    Pop. Jonas Paulius, lankydamasis pernai Lietuvoje, susižavėjo Kryžių kalnu ir, sugrįžęs į Vatikaną, išreiškė norą ten pastatyti savo kryžių. Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūrą šiam kryžiui sukūrė menininkas Enriko Manfrini. Pats kryžius pagamintas iš lietuviško ąžuolo. Kryžius buvo pašventintas rugsėjo 18 d.

►    Eltos žiniomis, 1994 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 3.739.000 žmonių, iš kurių kaimuose 1.184.000.

►    Rengiamasi užvesti beatifikacijos bylas trims Lietuvos dvasininkams, bolševikų kankiniams: arkiv. Mečislovui Reiniui, arkiv. Teofiliui Matulioniui ir vysk. Vincentui Borisevičiui, siekiant, kad jie būtų paskelbti palaimintaisiais ir šventaisiais.

► Rugsėjo 4 d. iškilmingomis Šv. Mišiomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo pradėti renginiai, skirti pop. Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje pirmosioms metinėms paminėti. Minėjimai vyko visoje Lietuvoje, ypač pagerbiant tas vietas, kuriose lankėse šv. Tėvas.

►    Kun. Rimantas Gudelis, Naujamiesčio parapijos klebonas ir Berčiūnų ateitininkų stovyklavietės globėjas, rugsėjo pradžioje Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, Čikagos Marąuette Parke, vedė tradicinius Šiluvos atlaidus.

►    “Katalikų pasaulio” redakcija ir Lietuvos vyskupų konferencija popiežiaus lankymosi Lietuvoje metinėms išleido knygą “Jonas Paulius II Lietuvoje”. Viršelyje Kryžių kalno nuotrauka, kurios centre šv. Tėvas eina susikaupęs.

►    Liepos 16-17 d. Trakuose įvyko Vytautų klubo suvažiavimas. Jo metu DLK Vytauto gimtinėje buvo pastatytas tautodailininko Ipolito Užkurnio iš ąžuolo sukurta puspenkto metro-Vytauto Didžiojo skulptūra. Ją pašventino dekanas kun. Vytautas Rūkas.

►    Poetas Bernardas Brazdžionis, viešėdamas šiais metais Lietuvoje ir kalbėdamas apie savo kūrybą Garliavoje, pasakęs, kad jo kūrybai idėją ir pirmąjį sakinį padiktuojąs Dievas, o tęsinys — jau jo kūryba. Niekada nebraukąs ir neperrašinėjąs savo kūrinių. Ypač negalima taisyti ar išbraukti pirmosios eilutės, nes ji esanti Dievo padiktuota.

► Antano Vaičiaus, Telšių vyskupo, ir kun. Francis Szczykutovvicz, Šv. Teresės parapijos klebono Sunny Hills, JAV, laiškinė pažintis ir dvasinė draugystė, prasidėjusi prieš keletą metų, šių metų liepos 8 d. buvo sutvirtinta, kai šis Floridos kunigas aplankė vysk. A. Vaičių Telšiuose. Kun. F. Szczykutovvicz per amerikietišką “Burse Club” nuo pat įsikūrimo remia Telšių kunigų seminariją.

►    Rugsėjo 13 d. Bostone mirė dr. Juozas Girnius, filosofas, ateitininkų ideologas. Žymiausi jo veikalai yra šie: “Tauta ir tautinė ištikimybė” (1961), “Žmogus be Dievo” (1964), “Idealas ir laikas” (1966), moapgrafija apie Praną Dovydaitį ir kt. Buvo Lietuvių Enciklopedijos ir “Aidų” redaktorius.    \

► Sao Paulo, Brazilijoj, lietuviai liepos 10 d. paminėjo dviejų kunigų kunigystės sukaktis: Šv. Juozapo par. klebono kun. Juozo Šeškevičiaus 40 m. ir kun. Vytauto Kavolio 45 m. Sukaktuvininkams skirtą pamokslą pasakė kun. Petras Rukšys, SDB.

►    Neringos jaunimo stovyklavietė, esanti Vermonto valstijoje, JAV, ir vadovaujama N.P.M. (putnamiečių) seselių, šiais metais atšventė 25 m. sukaktį.

►    Kun. Antanas Rubšys, Šv. Rašto specialistas, išmokęs hebrajų, graikų ir kitas Artimųjų Rytų kalbas, Šv. Raštą dėstęs universitete, apkeliavęs Šv. Rašto kraštus, verčia Senąjį Testamentą į lietuvių k. Anksčiau jau pasirodė du tomai: “Penkia-knygė” (apie 500 psl.) ir “Pranašų knygos” (apie 700 psl.). Neseniai pasirodė trečioji knyga — “Istorinės knygos” (811 psl.). Vertimo kalbą tikslino Jurgis Jankus ir Albina Pribušauskaitė. Leidžia “Krikščionis gyvenime”.

► Šv. Sosto (Vatikano) ir Izraelio valstybės diplomatiniai santykiai buvo užmegzti 1994 m. Birželio 15 d. Apaštaliniu nuncijum Izraelyje paskirtas arkiv. Andrea Cordera Lanza di Montezemolo, Izraelis savo ambasadorium prie Šv. Sosto paskyrė patyrusį diplomatą Samuel Hadass.

►    “Viltis”, Lietuvos pagalbos siuntinių agentūra, turinti savo įstaigą Bostone ir aptarnaujanti rytinį JAV pakraštį, savo patalpoms Lietuvių Piliečių draugijos namuose pašventinti atsikvietė prel. Kazimierą Vasiliauską, Vilniaus arkikatedros kleboną ir Vilniaus kunigų seminarijos rektorių. Agentūra savo programa “Vilties dovana” rūpinasi sušelpti sunkiomis sąlygomis gyvenančias šeimas bei pavienius asmenis, kurių sąrašus sudaro katalikų parapijos Lietuvoje ir juos patikrina prel. K. Vasiliauskas.

► Metinių proga Lietuvos kardinolas, arkivyskupas ir vyskupai išleido tikintiesiems ganytojinį laišką, primenantį istorinį Šv. Tėvo apsilankymą Lietuvoje.

Juozas M.