♥ Živilė Bilaišytė. DETALIŲ REIKŠMĖ. 1994 m. išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Tiražas — 600 egz. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kieti viršeliai, 108 psl., kaina 10 dol.

     Tai Živilės Bilaišytės eilėraščiai, spausdinti “Aiduose”, “Drauge”, bet daugiausia “Metmenyse”. Ką Živilė nespėjo užbaigti savo gyvenime, tai, jai iškeliavus į amžinybę, dabar atliko jos motina Danutė Bilaišienė. Knygoje yra lyg keturios skirtingos dalys: I. Detalių reikšmė — pačios autorės atrinkti eilėraščiai; II Palikimas — Danutės Bilaišienės parinkti Živilės eilėraščiai; III Apie žmogų ir save — du Vytauto Kavolio pasiūlyti autorės straipsniai apie Algimantą Mackų: 1. Prisiminimai apie Mackų ir 2. Ieškant prasmės: kalba, istorinis palikimas ir tikrovė (spausdinti “Metmenyse” 1981 ir 1986 m.); IV Vytauto Kavolio straipsnis Apie atsakomybės nuodėmes — tai suglaustas, bet daug pasakantis žvilgsnis į Živilės Bilaišytės trumpo gyvenimo brandžią kūrybą.

♥ Bronius Juodelis. KELIONĖ Į NEŽINIĄ. Antrojo pasaulio karo ir pokario prisiminimai. “Lietuvos aido” leidinys, Vilnius 1993. Redaktorius Juozas Glinskis. Dailininkas Kostas Katkus. Tiražas 5000 egz. Kieti viršeliai, 190 psl., kaina sutartinė. JAV knygą galima užsisakyti, siunčiant 6 dol. čekį šiuo adresu: Bronius Juodelis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514.

     Nors panašių prisiminimų iš to mūsų istorijos skaudaus periodo jau yra ir daugiau išleista, bet manome, kad ši autoriaus knygelė bus vertingas įnešas į tą kraupią mūsų tautos istorijos dalį, kurią prisiminti, žinoma, nėra malonu, bet jos nuslėpti nuo pasaulio nebūtų tikslu.

     Nors šie prisiminimai daugeliu atžvilgių yra gal panašūs į kitų aprašytus ir išleistus, tačiau kiekvieno nuo komunistinio teroro bėgančio odisėja vis dėlto yra skirtinga, tad ir šioje knygoje skaitytojas ras labai įdomių, jaudinančių įvykių aprašymo. Kai kurie epizodai atrodys lyg romanas ir, pradėjus skaityti, vis bus įdomu, kas bus toliau.

♥ Vytautas Vaitiekūnas. VIDURNAKČIO SARGYBOJE. Rinktiniai raštai. II dalis. I laisvę fondo leidinys Nr. 27. Viršelis Pauliaus Jurkaus. 375 psl., kaina 10 dol.

     Knygoje yra penki skyriai: 1. Metinės politikos apžvalgos. 2. Krikščioniškoji socialinė etika. 3. Lietuvos praeities vaizdas. 4. Išeivijos rūpesčiai. 5. Netolimos praeities veidai. Šiame skyriuje paminėta: Juozas Lukša-Daumantas-Skrajūnas, Aleksandras Stulginskis, Pranas Dovydaitis, Mykolas Krupavičius ir Juozas Brazaitis.

♥ LITUANUS. Vol 40, No.3. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913. Išeina keturis kartus per metus. Metinė prenumerata bibliotekoms ir institucijoms 15 dol., kitiems — 10 dol.