religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / LAPKRITIS — NOVEMBER / VOL. XLV, NO. 11

PARADOKSŲ KARALIUS

325

 Algirdas Paliokas, SJ

KAINO IR ABELIO AUKOS

329

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

AMŽINYBĖS POŽIŪRIU

333

 Jolanta Podleskytė

PAMILKIME TIESA

337

 Stasė Dzenuškaitė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

342

 Jonas Lauriūnas, SJ

NUODĖMĖS KAINA

344

 Saulena Kilikevičiūtė

PAS KĄ MES EISIME

347

 Chiara Lubich

TA ATMINTIS ŠVENTA

348

 Janina Strimaitienė

EILĖRAŠČIAI

349

 Ramunė Pakalnytė

DEŠIMT DIEVO ĮSAKYMŲ

350

I eva Cicėnaitė

KNYGOS

353

 Red.

TĖVYNĖJE

354

 Marija A. Jurkutė

KALBA

357

 Juozas Vaišnys, SJ

EILĖRAŠTIS

357

 Skaistė Brazauskaitė

ŠYPSULIAI

358

 Red.

TRUMPAI

359

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas iš Lietuvos atsiųstomis įvairių fotografų nuotraukomis, tema “Skausmas ir liūdesys”.
Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos

The Statement of Ownership, Management and Circulation.
LAIŠKAI LIETUVIAMS Letters - to Lithuanians - is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and ovvners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose function and non-profit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, SJ. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likander. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. In the preceding 12 months Laiškai Lietuviams averaged a press run of - 2,400. Totai distribution - 2,375 copies, mail subscription - 2,069, free distribution - 306. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers; and - 25 copies are left-overs. Second class postage paid at Chicago, IL.