Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S J

Kalbos taisymai

dūmoti n. svet. — mąstyti, galvoti.

falšyvas n. svet. — netikras, klastingas, sukto būdo.

fanaberija n. svet. — pasipūtimas, išdidumas.

finkan. svet. — suomiškas peilis, suominukas.

forelė.n. svet. — upėtakis.

frantas n. svet. — dabita, puošeiva, puošeika.

gausėti kuon. vert. — gausėti ko: Kaunas gausėja daugiaaukščiais namais (= Kaune gausėja daugiaaukščių namų).

geradėjas n. vert. — geradarys.

gerbūvis n. vert. — gerovė: Dabar paliko darbininkų gerbūvis (= gerovė).

gi— nevart. reikšme “o (jungtuko)”: Vakar jis visą dieną lakstė, gi (= o) šiandien nė iš lovos nesikelia.

giliai— nevart. reikšme “labai, didžiai, neapsakomai, nepaprastai”: Esu giliai (= didžiai, labai) sujaudintas dėl jo elgesio. Tuo esu giliai (= tvirtai) įsitikinęs.

gimimo— nevart. r. “gimęs”: Esu pekiasdešimtųjų metų gimimo (= gimęs penkiasdešimtaisiais). Į kariuomenę dabar šaukiami 1971 metų gimimo (= 1971 metais gimę) jaunuoliai.

gintis prieš kąn. vert. — gintis nuo ko: Žmonėms pasidarė sunku gintis prieš įvairius piktadarius (= nuo įvairių piktadarių).

glušas n. svet. —kvailas, kurčias.

grafkė n. svet. — žiogelis.

guzas n. svet. — gumbas. į— nevart.: Susirinkimai vyskta kartą į mėnesį (= per mėnesį). Blogos gyvenimo sąlygos labai atsiliepia į jo sveikatą (= jo sveikatai).

iki tokio laipsnio— nevart. r. “taip, tiek”: Nusigėrė iki tokio laipsnio (= tiek), kad baisu ir pažiūrėti.

ikra— ikrai.

įnašas— nevart. r. “mokestis”: Jau laikas sumokėti nario įnašą (= mokestį).

iš kalno n. vert. — iš anksto.

išieškotas— nevart. r. “meniškas, tobulas, dailus, subtilus”: Išieškotas (= subtilus) spalvų derinys.

išmetinėjimas n. vert. — priekaištas.

išmetinėti n. vert. — prikaišioti, priekaištauti: Dabar ne laikais išmetinėti (= priekaištauti), meilė pasibaigė.

išnešti— nevart.: Susirinkimas išnešė nutarimą (= nutarė, priėmė nutarimą).

išpildyti— nevart. r. “atlikti”: Choras labai meniškai išpildė (= atliko) keletą liaudies dainų.

išpulti— nevart. r. “priklausyti, derėti, būti, tikti”: Jam išpuola (= pridera) tas pareigas atlikti. Kada šiais metais išpuola (= bus) Velykos?