religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / KOVAS — MACH / VOL. XLV, NO. 3

ŠVENTOJO KAZIMIERO ŠVENTEI

73

 Arkiv. Audrys J. Bačkis

LAISVĖ — VIENYBĖ — LIETUVA

77

 Janina Strimaitienė

ATLAIDUMAS

78

 Stasė Petkienė

MEILĖS DĖSNIS — ATLEIDIMAS

82

 Donata Zakarevičiūtė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

85

 Jonas Lauriūnas

ATSAKOMYBĖS IR UŽDAVINIŲ SANKRYŽOJE

88

 Kęstutis Trimakas

VIENA ŠIRDIS IR VIENA SIELA

94

 Chiara Lubich

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA

95

 Birutė Butkevičienė

KNYGOS

96

 Red.

DABARTINIO LIETUVOS JAUNIMO CHARAKTERISTIKA

98

 Aurimas Šukys

TĖVYNĖJE

100

 Marija A. Jurkutė

KALBA

104

 Juozas Vaišnys, SJ

ŠYPSULIAI

105

 Red.

ĮVAIRYBĖS

106

 Red

TRUMPAI IŠ VISUR

108

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Lietuvos jėzuitų veiklos Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.