religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / BALANDIS —APRIL / VOL. XLV, NO. 4

PRISIKĖLIMAS

109

 Antanas Jasmantas

PAVASARINIAI ATLAIDUMO VANDENYS

111

 Gintaras Patackas

SKRISKITE IŠ KLEVO ŠALIES...

113

 K. Ambrasas, SJ

GILESNIS KASIENYBĖS ĮPRASMINIMAS

118

 Juozas Prunskis

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

120

 Jonas Lauriūnas, S J

GYVENIMO PAMOKOS

122

 Antanas Saulaitis, SJ

ESAMO MOMENTO SVARBA

127

 Chiara Lubich

VELYKOS AUKŠTAITIJOJE

128

 Aldona Kačerauskienė

TA ATMINTIS ŠVENTA

130

 Janina Štrimaitienė

DABARTINIO LIETUVOS JAUNIMO CHARAKTERISTIKA

131

 Birutė Vilkaitytė

MANO SENELIO GYVENMO RAMYBĖ...

136

 Daiva Kulbokaitė

TĖVYNĖJE

137

 Marija A. Jurkutė

KALBA

141

 Juozas Vaišnys, SJ

ŠYPSULIAI

142

 Red.

ĮVAIRYBĖS

143

 Red

TRUMPAI IŠ VISUR

144

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Zuzanos Pranaitytės — seselės Augustinos darbų nuotraukomis Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS(ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.