religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / BIRŽELIS — JUNE / VOL. XLV, NO. 6

BIRŽELIO MĖNUO

181

 Red.

GRANDINĖMIS SUKAUSTYTAS BIRŽELIS

183

 Vytautas Kasniūnas

“DIEVAS — AŠ, KITO NĖRA”

184

 Aldona Kamantienė

KAS MYLI DIEVĄ, LAIKOSI JO ŽODŽIŲ

191

 Chiara Lubich

PASIPRIEŠINIMAS KATEKIZMUI...

192

 Kęstutis Trimakas

NEŽUDYK

196

 Dijana Kančienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

200

  Jonas Lauriūnas, SJ

SAPNAS SUGRĄŽINO PRAEITIN

202

 Saulena Kilikevičūtė

DUOT — NE VIEN ŠYPSOTIS

205

 V. Vaškelis

VIDUJE ŠAUKIANČIOJO BALSAS

206

 Aurimas Šukys

KNYGOS

208

 Red.

TĖVYNĖJE

209

 Marija A. Jurkutė

KALBA

212

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

213

 Red

ŠYPSULIAI

214

 Red.

TRUMPAI

215

 Juoz. M.

35-oji “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

216

 Red.

Šis numeris iliustruotas Rolando Bartašiūno nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės..
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.