■ Jungtinių Tautų organizacija 1994-uosius paskelbė Šeimos metais. Prie to prasmingo atsigręžimo į šeimą prisidėjo ir katalikų Bažnyčia. Vasario 2 d. popiežius paskelbė savo laišką, skirtą šeimoms. Jame plačiai kalbama apie moterystės kilmę, esmę, pašaukimą ir pareigas.

■    Popiežiškoji Šv. Kazimiero kolegija Romoje viešu laišku kreipėsi j lietuvių visuomenę, prašydama moralinės, dvasinės bei medžiaginės paramos.

■    Kun. Vincentas Andriuška, 81 m. amžiaus, paskutiniu metu gyvenęs arkiv. J. Matulaičio slaugos namuose Putname, CT, mirė gegužės 3 d.

■    Kun. Stasys Neimanas, generalinis lietuvių evangelikų reformatų superintendentas, balandžio 24 d. savo vadovaujamoje bažnyčioje paminėjo 95 m. amžiaus ir 65 m. kunigavimo sukaktis.

■    Geg. 7 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo surengtas sakralinės muzikos koncertas pop. Jono Pauliaus II pontifikato penkioliktosioms metinėms paminėti. Koncerto organizatorius Jan Milun, lenkų kilmės amerikietis. Koncerte buvo atlikti ne tik senųjų pasaulinio masto kompozitorių (Bacho, Haendelio, Monteverdi), bet ir šiuolaikinių JAV lietuvių kompozitorių (J. Kačinsko, J. Gaidelio ir kt.) kūriniai. Koncerte dalyvavo Lietuvos muzikos akademijos chorai, simfoninis orkestras, Lietuvos, Lenkijos ir JAV vokalistai, vargonininkai.

■    Balandžio 29 d. New Jersey mirė dr. Jokūbas Stukas, nuo 1963 m. profesoriavęs Seton Hali universitete So. Orange, NJ. Jis labai plačiai reiškėsi lietuviškoje veikloje, nuo 1943 m. turėjo lietuvišką radijo programą, pavadintą “Lietuvos atsiminimai”. Buvo uolus Vyčių veikėjas, garbės narys, ilgametis jų centro valdybos pirmininkas.

■    Kun. Antanas Saulaitis, SJ, gegužės 8 d. Čikagoje atšventė savo 25 m. kunigystės jubiliejų. “Per pasaulį keliaujančiam” ir “visur esančiam” (tik retai Čikagoje) čikagiečiai surengė Jaunimo centre kuklų pagerbimą.

■    Kun. dr. Klemensas Žalalis, g. 1918 m. Utenos apskr., mokęsis Romoje, buv. vyskupų Pr. Brazio, MIC, ir A. Deksnio sekretorius, paskutiniu metu gyvenęs pranciškonų vienuolyne Brooklyn, NY, mirė balandžio 27 d.

■    Šiluvos lietuvių parapija Londone, Kanadoje, rugsėjo mėn. minės savo veiklos 35 m. sukaktį. Parapijai šiuo metu vadovauja kun. Kazimieras Kaknevičius.

■    Apreiškimo lietuvių parapija Brooklyn, NY, rugsėjo mėn. minės savo veiklos 80 m., o jos klebonas kun. Vytautas Palubinskas kunigystės 40 m. sukaktis.

■    Kun. Hermanas Šulcas, salezietis misionierius, nuo 1979 m. dirbo Afrikoje, Ruandos (Rwanda) valstybėje. Kilus genčių tarpe žiauriam pilietiniam karui, jo vadovaujamoje Musha parapijoje buvo nužudyta 1200 asmenų. Jungtinių Tautų karių dalinys kun. H. Šulcą ir kitus misionierius išskraidino į Vokietiją.

■    Aušros Vartų lietuvių parapija Montrealyje, Kanadoje, gegužės 1 d. atšventė 40 m. sukaktį. Ta proga buvo atvykęs vysk. P. Baltakis ir suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Šios parapijos klebonas yra kun. Juozas Aranauskas, SJ, jam talkina kun. Kazimieras Ambrasas, SJ.

■    Balandžio 17 d. Clevelando Dievo Motinos lietuvių parapijos auditorijoje buvo surengta religinės giesmės ir muzikos šventė, pavadinta “Iš Tavo rankos” vardu. Šio jungtinio koncerto iniciatorės ir dirigentės — Rita Čyvaitė-Kliorienė ir Dalia Skrinskaitė-Viskontienė, kompozitorius dirigentas Jonas Govėdas. Programą atliko jungtinis Toronto “Volungės” ir Clevelando Dievo Motinos parap. chorai. Dalyvavo solistai A. Pakalniškytė-Puodžiūnienė, J. Vaškas, J. Muliolis, smuikininkė R. Melkienė.    

Juoz. M.