TEISINGAS, TAISYKLINGAS, TINKAMAS

     Būdvardis teisingas dažniausiai vartojamas reikšme “atitinkantis tiesą, tikrovę, neprasilenkiantis su tiesa, nemelagingas”, pvz., teisingas žodis, teisinga nuomonė, teisingas liudijimas, teisingas teismo sprendimas, teisingas žmogus (kuris savo žodžiais ir veiksmais nenusikalsta tiesai, nepažeidžia kitų teisių).

     Ir šnekamojoje kalboje, ir raštuose būdvardis teisingas (taip pat ir prieveiksmis teisingai) gana dažnas, o periodinėje spaudoje — kartais net ir per dažnas. Būdvardis teisingas neretai be reikalo išstumia kitus žodžius — taisyklingas, tinkamas, geras, tikslus ir pan. Šių žodžių negalima laikyti būdvardžio teisingas sinonimais.

     Duosime keletą būdingesnių pavyzdžių, dažniausiai paimtų iš mūsų periodinės spaudos, rodančių nepageidautinus žodžio teisingas vartojimo atvejus.

     1. Būdvardis teisingas (arba prieveiksmis teisingai) keistinas į taisyklingas (taisyklingai):

     Tai yra neteisingas (=netaisyklingas) šio žodžio rašymas. Sportininkui yra labai svarbu teisingai (=taisyklingai) kvėpuoti. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai yra mokomi teisingos (=taisyklingos rašybos). Tame straipsnyje ne visur yra teisingai (= taisyklingai) dedami skyrybos ženklai. Kai kurie žodžiai yra neteisingai (netaisyklingai) vartojami.

     Ne vietoje pavartoti žodžiai teisingas, teisingai kartais gali sukelti dviprasmiškumo. Pavyzdžiui, periodinėje spaudoje buvo straipsnis, pavadintas “Teisingai rašykime”. Perskaičius tokią antraštę, ne vienam susidarė įspūdis, kad autorius pasišovęs iškelti kur nors aprašytus iškreiptus faktus. Iš tikrųjų ten buvo keliamos kai kurios kalbos klaidos. Tad toji antraštė turėjo būti: “Taisyklingai rašykime”. Galime dar palyginti pasakymus: teisinga kalba ir taisyklinga kalba. Teisinga kalba yra tokia, kai žmogus sako tiesą, nemeluoja, o taisyklinga — kai kalboje nepažeidžiamos gramatikos ir kitos taisyklės.

     2.    Būdvardis teisingas (priev. teisingai) keistinas į tinkamas (tinkamai):

     Dažniausiai žmogus tunka dėl neteisingos (=netinkamos) mitybos. Tik nuodugniai apžiūrėjęs ligonį, gydytojas gali nustatyti teisingą (= tinkamą) gydymą. Labai svarbu teisingai (= tinkamai) suderinti rūbų spalvas. Jie savo sūnų auklėja neteisingais (=netinkamais) metodais. Vaiko energiją reikia nukreipti teisinga (= tinkama arba gera) linkme. Skaitant teisingiausias (=tinkamiausias, geriausias —atstumas nuo knygos yra 33-35 cm. Neteisingai elgiasi (=netinkamai elgiasi, negerai daro) tie, kurie tuoj po valgio eina maudytis.

     3.    Teisingas (teisingai) keistinas į tikslus (tiksliai):

     Ar negalėčiau sužinoti teisingą (= tikslų) laiką? Aš neatsimenu jo teisingo(=tikslaus) adreso. Prokuroras prižiūri, ar teisingai (= tiksliai) laikomasi įstatymų. Šis apibrėžimas yra neteisingai (=netiksliai) suformuluotas.

     Dar galima pridurti, kad šnekamojoje kalboje žodis teisingai labai dažnai vartojamas tais atvejais, kai klausytojas, atsiliepdamas į kito kalbą, patvirtina jo žodžius ar pritaria jo nuomonei. Tokiais atvejais daug vaizdingesni ir būdingesni būtų kitokie patvirtinimai: teisybė, gerai sakai, iš tikrųjų ir t.t. Štai pora pavyzdžių:

     —    Aš manau, kad mums reikėtų trupučiuką pailsėti.

     —    Teisingai (=Iš tikrųjų, Gerai sakai).

     —    Žiūrėk, jau tavo laikrodis sustojęs.

     —    Teisingai (= Tikrai, Teisybė, Iš tikro).

     Iš visų čia pateiktų pavyzdžių, matyti, kad daugeliu atvejų, būdvardį teisingas ar prieveiksmį teisingai pakeitę kitais artimos reikšmės žodžiais, ne tik paįvairiname kalbą, bet ir tiksliau išreiškiame savo mintis.