religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / LIEPA-RUGP. / JULY-AUGUST /VOL. XLV, NO. 7-8

APIE LAIŠKUS IR TAUTOS LOBIŲ SAUGOJIMĄ

217

 Danutė Bindokienė

KAIP PASILIKTI JO MEILĖJE

220

 Chiara Lubich

ŠEŠTASIS DIEVO ĮSAKYMAS

221

 Stasė Dzenuškaitė

NEŽUDYK

226

 Dalia Staniškienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

229

 Jonas Lauriūnas, SJ

DIEVO IR ARTIMO MEILĖ

231

 Aušra Mongirdaitė

GERBK TĖVĄ IR MOTINĄ

238

 Vilmantė Pociūtė

KAI SANTUOKA SUBYRA

240

 A. Saulaitis, SJ

KNYGOS

243

 Red.

TĖVYNĖJE

244

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSENŲ MIESTAS, PASIILGAU

248

 Loreta Vaškus

KALBA

249

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

250

 Red

ŠYPSULIAI

251

 Red.

TRUMPAI

252

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš knygos “Dvigubas solo”. Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.

Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.