Ačiū už Jūsų daugelio metų pastangas ugdyti lietuvių asmenybę. Jūsų “Laiškuose lietuviams” visuomet randame daug vertingų minčių.

     Nuoširdi užuojauta, netekus tokios puikios administratorės p. Likanderienės. Daug kas jos pasiges, net ir mes, skaitytojai, nes jautėme jos malonų ir pajėgų patarnavimą.

     Neseniai iš Lietuvos atėjo tokia žinia: “Mus iš Bostono pasiekė važminėn sukrauta važma Lietuvos vaikams”. Man atrodo, kad žodis “važminė” daug geriau tinka negu “talpintuvas”, o ką jau bekalbėti apie nelietuvišką “konteinerį”, nors ir siūlomą “Dabartinės lietuvių kalbos žodyne” (Vilnius, 1993, 324 psl.).

K. Valiuškienė

     Redakcijos prierašas. Tikrai pirmu žvilgsniu galėtų atrodyti, kad “važminė” yra labai puikus “konteinerio” pakaitalas, bet geriau pagalvojus ir susipažinus su jo semantika, neatrodys, kad jis tinkamas pakeisti “konteinerį” ar “talpintuvą”. Prof. P. Skardžius savo “Lietuvių kalbos vadove” sako, kad važma yra atlyginimas už vežimą. Užtat ir minėtame “Dab. liet. k. žodyne” prie žodžio “važma” yra nurodyta žiūrėti į žodį “važta”. Ten parašyta, kad važta yra vežamas daiktas, bagažas.

     Tad toji dėžė, į kurią būtų sukrauta važta, galėtų būti vadinama važtine. Žinoma, šio žodžio skambėjimas ne visiems patiks.

     Mūsų svarstomam tikslui norėtume pasiūlyti kitą žodį, kuris atrodo ir tikslus, ir gerai skambantis — tai krovininė. Aišku, krovininis yra būdvardis. Sakoma krovininis laivas, krovininis vagonas, krovininė dėžė. Kai kurie būdvardžiai, ypač turintieji priesagą -inis, dažnai yra linkę sudaiktavardėti, pvz.; druskinę lėkštelę tiesiog vadiname druskine, langines lentas — Langinėmis, sidabrinį pinigą — sidabriniu. Juk sakome, kad Judas išdavę Kristų už 30 sidabrinių. Tad ir tą krovininę dėžę, kurioje vežami įvairūs sukrauti daiktai, įvairios prekės, drąsiai galime vadinti krovinine. Tai tikrai geriau tinka negu svetimas konteineris ar neaiškios darybos talpintuvas.

★★★

★★★

Gerbiamieji,

     Jums nuoširdžiausi sveikinimai ir padėka už mums siunčiamus “Laiškus lietuviams”. Sį Jūsų leidžiamą religinės ir tautinės kultūros žurnalą labai mėgstu skaityti. Jis yra nepaprastai geras, pamokantis, turiningas leidinys, visada labai laukiamas ir vertinamas. Jį labai noriai skaito Lietuvoje: ir suaugusieji, ir jaunimas. Mielai laukiame naujų numerių ir už Jus meldžiamės, kad mus stiprinate tokiomis dvasinėmis mintimis. Teatlygina Jums Dievas!

Jus gerbianti St. Banikonienė