religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / GEGUŽĖ —MAY / VOL. XLVI, NO. 5

MOTINA - ŠEIMOS ŠIRDIS

145

 Eugenija Čiurlionienė

KUKLIOJI ŠIRDIEČIŲ VADOVĖ

149

 Ses. Antanė Kučinskaitė

PAMOKŲ AKIMIRKOS

154

 Antanas Saulaitis, SJ

GERBK SAVO TĖVĄ IR MOTINĄ

160

 Regina Ūsienė

ŽMOGAUS GYVYBĖ YRA DIEVO GYVYBĖ MUMYSE

164

 Henrikas Sinkus

“VAGIŠIUS”

168

 V. Bakanauskas

NUKLYDIMAI IR SUGRĮŽIMAI

171

 Chiara Lubich

MAŽĖJA TIKINČIŲJŲ SKAIČIUS

172

 Juozas Kriaučiūnas

KALBA

175

 Juozas Vaišnys, SJ

ATGARSIAI

176

 Red.

TĖVYNĖJE

177

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Vitalijaus Butyrino fotokoliažo darbų nuotraukomis. Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus. Višelio piešinys — dail. Vytauto Valiaus tapyba liaudies skulptūrų motyvais.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098