Redakcijos ir administracijos prašymai

     Jau ne kartą esame skelbę ir prašę, kad pakeitę adresą skaitytojai tuoj mums praneštų. To nepadarius, paštas mums grąžina žurnalą. Mes turime už tai primokėti 50 centų, o jūs jo negaunate.

     Kai gaunate paraginimą, kad jau laikas atnaujinti prenumeratą, nedelsdami tai padarykite. Patikrinę savo kartoteką, radome nemaža „skolininkų", kuriems jau buvo siuntinėjamas žurnalas, neužsimokėjus prenumeratos mokesčio net dvejus ar trejus metus. Visiems neseniai išsiuntinėjome pranešimus, kad siuntinėjimą sustabdysime, jei tuoj nebus sumokėta skola. Dėkojame tiems, kurie jau atsilygino, bet dar ne visi. Paštas leidžia siuntinėti neatnaujinusiems prenumeratos ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Po to reikia siuntinėjimą sustabdyti, jei nenori prarasti II klasės privilegijos. Tą privilegiją praradus, nebūtų jokios galimybės toliau leisti žurnalą, nes per daug kainuotų siuntinėjimas pirmąja klase.

     Oro paštu vengiame siuntinėti, nebent kas būtinai prašytų. Prenumerata oro paštu į užsienį būtų 40 dol. „Laiškai lietuviams" spausdina tokius straipsnius, kurie nėra labai surišti su laiku, tad nėra jokio reikalo siuntinėti oro paštu.

     Kartais kai kurie Lietuvos gyventojai, gavę mūsų adresą, tuoj parašo laišką, skųsdamiesi savo sunkia materialine padėtimi, ir prašo pagalbos. Patartume to niekad nedaryti, nes mūsų laikraščiai ir žurnalai vos suveda galus su galais, jie patys vis prašo aukų ir pagalbos. Šiuo reikalu patariame kreiptis į labdaros įstaigas, ypač į Balfą (2858 W. 69th St., Chicago, IL 60629).

     Redakcija labai dėkinga bendradarbiams, kurie kartais parašo kokį nors naudingą straipsnį. Tik norime paprašyti, kad tie rašiniai nebūtų per ilgi, ne ilgesni kaip šešių mašinėle rašytų puslapių su tarpais tarp eilučių ir su atitinkamomis paraštėmis. Juk kartais tenka ką nors pataisyti, tai jeigu tekstas sugrūstas, jokie taisymai neįmanomi k tokių rašinių nespausdiname. Rašyti būtinai tik ant vienos lapo pusės.

     Prašytume prisitaikyti prie mūsų vartojamo stiliaus: pirmiausia rašome antraštę (ne per ilgą), o po ja — autoriaus vardą ir pavardę. Keista, kad kai kurie bendradarbiai iš Lietuvos dažnai ne tik spaudoje, bet ir kalbėdami su kitais, pasisako savo vardą, bet nutyli pavardę. Gal tai tam tikra baimė, pasilikusi iš praeities.

Padėka

     Išėjus į amžinuosius namus mylimai sesutei Julijai Vailokaitytei-Saulienei, norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems Čikagos lietuviams, kunigams, ypač kun. A. Saulaičiui, pažįstamiems, giminėms, buvusiems nepaguodžiamo sielvarto valandą, atėjusiems su malda širdyje ir palydėjusiems mūsų mylimą sesutę į amžino poilsio vietą.

Dėkoja Lietuvoje gyvenančios seserys Aldona ir Teresė

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.