religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / SAUSIS - JANUARY / VOL. XLVII, NO. 1

ŽVILGSNIS Į PRAEITĮ IR ATEITĮ

1

 Juozas Vaišnys SJ

NĖRA RAMYBĖS

4

 Kun. Antanas Saulaitis SJ

XVII A. PR. KRIKŠČIONIŲ HORACIJUS

7

 Kun. J. Boruta SJ

GYVYBĖ - BRANGIAUSIAS ŽMOGAUS TURTAS

14

 Algimantas Malkevičius

KANTRUMO VAISIAI

16

 Chiara Lubich

KUN. BENEDIKTAS ANDRUŠKA SJ

18

 Zita Surintienė

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

25

 Jonė Šuopytė

KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ

28

 Lina Dringelytė

KALBA

30

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

31

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI

35

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas A. Kezio nuotraukomis iš Čikagos įdomybių.
Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos. __

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANiANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.