religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. XLVII, NO. 11

VISI ŠVENTIEJI IR VĖLINĖS

325

 Kun. K. J. Ambrasas SJ

ŽMOGAUS PASIRENGIMAS

328

 Birutė Žemaitytė

LIETUVIŲ GALI BŪTI VISUR

333

 Antanas Saulaitis SJ

TIKINČIŲJŲ DVASINIS GYVENIMAS

337

 Kun. Lionginas Virbalas SJ

GALUTINIS BRENDIMAS

341

 Kęstutis A. Trimakas

DRĄSOS BANDYMUOSE

344

 Chiara Lubich

KUN. DONATO SLAPŠIO JUBILIEJAI

345

 Kun. K. J. Ambrasas SJ

NUODĖMES ATLEISTI TEIKIS

347

 Eugenija Čiurlionienė

NELAIMĖLIS PAKELĖJE

350

 Kostas Gruodis

PO SAVO ŽVAIGŽDE

353

 Marija Balkevičiūtė

KALBA

354

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

356

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

359

 Red.

TRUMPAI

360

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Čikagoje. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540) - LETTERS TO LITHUANIANS - is published monthly except bimonthly July/August. Its publishers and owners are Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys SJ. The managing editor is Ms. Maria A. Jurkutė. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636-1098 .In preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2300. Totai distribution 2275 copies, mail subscription - 1985, free distribution - 295. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 25 copies are left-overs. Annual subscription is $15.00, single copy - $1.50. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56 th Street, Chicago, IL 60636-1098