"Laiškams lietuviams"aukojo:

245 dol. - kun. G. Kijauskas SJ.

100 dol. - V. Rapšys.

90 dol. - B. Račkauskas.

Po 50 dol.: kun. S. Gaidelis SJ, R. Karklys.

Po 35 dol.: J. Ardys, J. Starkus, A. Pažiūra, O. Jankevičiūtė.

30 dol. - A. Velička.

Po 25 dol.: M. Vaškevičius, L. Bildušas, V. Stančius.

Po 20 dol.: S. Riškienė, J. Petronis, G. Baltrušaitis, I.Oksas, P. Žilinskas, V. Aviža, M. Rudis, A. Sutkus, K. Dičiūnas, F. Černius, T. Norkus, A. L. Čepulis.

Po 15 dol.: R. Švoba, V. Lelis, O.Rugelis, S. Prialgauskienė, H.Čikotas, J. Telson, J. Siaurusaitis, E. Pagirys, A. Laurinaitis, A. Nansėdas, J. Raulinaitis, E. Žilionis, E. Laucius, V. Prunskis, kun. J. Grabys, V. Kupcikevičius, M. Ambrazaitis, M. Biknaitis, Z. Korius, J. Gataveckas, A. Kazlauskas, M. Linkus, B. Tamošiūnas, I. Kairys, E. Arlanskas, O. Jankevičiūtė, S. Aleksa, D. Kavalas, E. Druskis, V. Andriulis, P. Mačiulienė, P. Norvilas, B.

Kūkalis, A. Padvoiskis, P. Šošienė, M. Krikščiukaitis, A. Nakas, D. Čipkus, S. Bužinskas, A. Barkauskas, J. Norvilą, G. Janušonis, K. Norvilą.

Po 10 dol.: kun. V. Pikturna, J. Sungaila, G. Didžbalis, F. Tarulis, D. Zuraitis, A. Audronis, R. Ayre, kun. V. Kriščiunėvičius, A. Stulpinas, K. Trečiokas, Z. Junevičienė, P. Petraitis, R. Kreivėnas, E. Sinsinas, A. Barzdukas, R. Rudaitis, V. Gečas, A. Arvydas, V. Numgaudas, G. Sirutis, J. Matulaitis, M. Kapočius, Z. Poderys, L.

Bagdonas, E. Pocius, kun. A. Babonas, B. Venckus, A. Solys, S. Vaškys, B. Kelmelis, S. Martišauskas, V. Kazlauskas, kun. J. Matutis, B. Neverauskas, R. Banionis, M. Andriušis, F. Rajeckis, J. Plečkaitis, T. Bogušas, V. Šaulys, S. Leikus, M. Genčius, A. Grigalauskas, kun. Leon J. Peck, A. Gylys, A. Raulinaitis, K. Lietuvninkas, A. Pužauskas, V. Račiūnas, O. Veclovas.kun. J. Pakalniškis, K. Almenas, J. Jarašius, M. Kasniūnas, S. Bakšys, S. Dargis. A. Kliorienė, A. Kliorienė, V. Abramavičius, G. Lapenas, V. Danasius, J. Rejeris, .T. Gedrimas, Giedrė Šaulys, S. Stravinskas, D. Kapačinskas, S. Kasnickas, D. Šatas, F. Gužas, A. Juška, S. Jurkūnas, A. Matulionis, A. Domaika, G. Indreika, N. Balčiūnas, O. Kremeris, M. Šeduikis.

8 dol. -I. Smieliauskienė.

6 dol. - A. Vincevičius.

Po 5 dol.:-I.Tamošiūnas, M. Spence, L. Morkūnas, B. Telyčėna, I.Vadauskas, P. Sniegaitis, S. Jurskytė, D. Jakas, P. Bielinis, V. Mažeika, K. Genčius, S. Sakavičius, V. Dailidka, T. Merkevičius, V. Pleškus, D. Mikoliūnas, A. Kloster, N. Noreika, S. Zeikus, J. Petrauskas, V. Milukas, M. Pauliukonis, E. Dambriūnas, A. Stašaitis, R. Krasauskas, M. Baukus, T. Šauly, A. Ruigys, V. Butvydas, B. Raugas, B. Žemaitis, B. Jesevičius, G. Žukauskas,

B. Bernotienė, A. Sandargas, P. Pagojus, V. Taseckas, E. Kelečius, J. Zalagėnas, J. Lapšys, V. Knyvaitė, A. Juodvalkis, K. Butkus, I. Smalstys, A. Sakalas, F. Brazaitis, V. Gureckas, O. Kaselis, M. Ališauskas, D.

Eidukienė, V. Jasiulionis, B. Pauliukonis, G. Miglinas, V. Gustaitis, B. Podis, A. Kiškis, P. Petkelienė, M. Kardauskienė, A. Šimėnas, I. Alantas, D. Mieliulis, J. Plačas, P. Narutis, M. Kvedaras, P. Besasparis, D. Valiukėnas, P. Skrupskas, S. Naikauskas, T. Rūta, V. Mažeikienė, A. Bigelis, J. Povilaitis, V. Musonis, E. Šilgalis. M. Venckus, K. Stravinskas, M. Titas, V. Kleiva, B. Zeikus, I. Beinorauskas, J. Jankauskaitė.

Visiems aukotojams nuoširdi padėka. Tik Jūsų aukos mums leidžia siųsti žurnalą į Lietuvą už tą pačią kainą - 15 dol., o kai kuriems tik už ačiū!

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.