■    “Pagalbos Lietuvai” pastangomis nuo 1991 m. pradžios ligi dabar Lietuvai pasiųsta 31 krovininė daugiau negu 24 milijonų dol. vertės vaistų ir medicinos įrangos bei reikmenų. Jų svoris - daugiau kaip 288 tonos. “Pagalbos Lietuvai” vadovas yra detroitiškis Robert S. Boris, žymus Lietuvos Vyčių veikėjas.

■    Spalio 28 d. Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis MIC pašventino atstatomos Sangrūdos parapijos bažnyčios kertinį akmenį ir pamatus. Senoji bažnyčia sudegė 1971 m. ir nebuvo leista atstatyti.

■    Kun. Vaclovas Ramanauskas MIC, Ukmergės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, sausio 27 d. buvo nužudytas apiplėšimo tikslais. Po poros dienų visi trys plėšikai buvo suimti.

■    Lietuvos Vyčių tradiciniame pokylyje vasario 4 d. buvo iškilmingai pagerbta daug lietuvybei ir katalikybei nusipelniusi organizacija-Ateitininkų federacija, įteikiant jai specialų žymenį. Jį priėmė federacijos vadas Juozas Polikaitis.

■    Sesuo M. Teofilė Adomaitytė mirė sausio 10 d., sulaukusi 90 m. amžiaus, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įžaduose išgyvenusi 73 m. 1933-1935 m. ji studijavo lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete Kaune, 1952-58 m. buvo Šv. Kazimiero seserų kongregacijos generalinė vyresnioji.

■    1955 m. popiežiaus Jono Pauliaus II bendrosiose audiencijose dalyvavo daugiau kaip pusė milijono žmonių. Iš viso tais metais buvo 44 bendrosios audiencijos.

■    Į Vokietiją persikėlusių senųjų Kuršių nerijos gyventojų pastangomis atnaujinta XIX a. pabaigoje pastatyta Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia. Evangelikų liuteronų Juodkrantėje dabar nedaug, tai bažnyčia naudojasi ir katalikai. Abi religinės bendruomenės gražiai sutaria.

■    Vysk. Paulius Baltakis OFM vasario mėn. buvo nuskridęs į Pietų Ameriką ir lankė lietuvius, gyvenančius Argentinoje, Brazilijoje ir Urugvajuje.

■    Sankt Petersburge ir kai kuriuose kituose Rusijos miestuose kuriasi antisektantiškos draugijos, kurios visomis išgalėmis kovos su sektantų veiklos metodais, dažnai pažeidžiančiais pagrindines žmogaus teises.

■    1993 m. Maskvoje įsteigta tarpdiecezinė katalikų kunigų seminarija 1995 m. gruodžio mėn. persikėlė į Sankt Petersburgą. Dabar šioje seminarijoje mokosi 50 jaunuolių.

■    1995 m. trečiąjį Advento sekmadienį Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje Vilkaviškio vysk. Juozas Žemaitis MIC kunigais įšventino aštuonis šios vyskupijos diakonus.

■    1995 m. gruodžio pabaigoje Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos posėdyje nutarta uždaryti Šv. Kazimiero kolegiją Berčiūnuose, nes jos veikla nepasiteisino.

■    Kun. Lionginas Keršulis, buvęs Spirakių parapijos administratorius, vėliau Onuškio klebonas (Panevėžio vysk.), mirė 1995 m. lapkričio 7 d.

■    Šv. Antano kolegija, veikianti Kretingoje nuo 1992 m. ir išgarsėjusi grigališkojo giedojimo pamokomis, į kurias suvažiuodavo žmonių vos ne iš viso pasaulio, paskelbta Šv. Antano religijos mokslų institutu. Jį globos Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultetas ir Pranciškonų vienuolynas. Čia bus rengiami ne vienuoliai, o pasauliečiai, galį dirbti katalikų parapijose su jaunimu, mokyklose, senelių ir globos namuose.

■    Kun. Leonas Smalinskas, Musninkų parapijos klebonas, kalėjęs bolševikmečiu įvairiose stovyklose, paskui savanoriškai dirbęs sielovados darbą Vorkutoje, mirė 1996 m. sausio 2 d.

■    Kauno arkivyskupijos Kunigų taryba 1995 m. gruodžio 7 d. posėdyje pritarė naujų bažnyčių statybai Kauno miesto Vilijampolės ir Šilainių rajonuose. Taip pat svarstė, kaip parapijose turėtų būti tvarkomi ekonominiai reikalai.

■    Vilkaviškio vyskupijoje veikia penki senelių namai, dvylika vargšų valgyklų. Marijampolėje projektuojama pastatyti seneliams kunigams namus.

Juoz. M.